Samenwerking

Samenwerking

GD&A Advocaten wenst haar cliënteel een bijzondere meerwaarde te bieden door een doorgedreven samenwerking met verschillende complementaire partners.

Q&A samenwerking partner


De consultants van Q&A leggen zich in hoofdzaak toe op twee aspecten van consultancy aan lokale overheden. Zij kunnen uw bestuur ondersteunen in alles wat te maken heeft met boekhouding en financiën:

strategische planning en budgettering

financiële audit en forensisch onderzoek

financiële rapportering (MIS)

controle en afsluiting van de boekhouding en opmaak van de jaarrekening

interim-opdrachten

Q&A heeft tevens een uitgebreide expertise ontwikkeld op het vlak van administratieve organisatie en interne controle:

 

Q&A Advisors Public Sector
Durmakker 25, 9940 Evergem
t 09/258 84 39
info@qaq.be
www.qaq.be

Probis samenwerking partner

Probis groeide sinds 1990 uit tot het meest veelzijdige kennis- en expertisecentrum voor de brede zorgsector.
Zo verstrekt Probis Consulting onafhankelijk advies en innovatieve diensten aan zorgorganisaties en (lokale) overheden. Het aanbod is erg uitgebreid: strategie- en organisatieontwikkeling, beleid, HR en infrastructuur. Door de verregaande specialisatie gelden de adviezen en diensten van Probis Consulting als toonaangevend.

Expo60+ en HealthCare zijn de belangrijkste vakbeurzen voor de Belgische zorgsector. Ze bieden zorgprofessionals en decision makers een helder beeld van de markt, de nieuwste innovaties en de voornaamste aanbieders.

MedCare.be maakt als internetvakbeurs voor de zorgsector het jaar rond gerichte informatie- en innovatie-uitwisseling mogelijk.

CareJobs.be brengt als grootste jobsite voor zorg en welzijn werkgevers en werknemers in en om de zorgsector met elkaar in contact.

Probis
Acasiastraat 8, 2440 Geel
t 014/58 58 00
info@probis.be
www.probis.be

Proflow samenwerking partner


Proflow richt zich als onafhankelijk consultancybureau op de procesbegeleiding van complexe ruimtelijke projecten en programma's in Vlaanderen. In samenwerking met GD&A Advocaten wordt dit gedaan voor publieke investeerders (Vlaamse Overheid, lokale besturen, ...) en private investeerders (projectontwikkelaars, grondeigenaars, ...). Om de effectiviteit en efficiëntie te verhogen van deze projecten geven we advies op vlak van financiering, procesrisico's, planvorming, besluitvorming, draagvlak, ....

Vanuit hun concrete praktijkervaring als procesbegeleiders werken ze ook mee aan tal van Vlaamse beleidsvoorbereidende studies in de interactieve beleidsplanning, ruimtelijke planning, bestuurskunde, milieueffectrapportage, complexe investeringsprojecten enz.

Indien een projectinitiatiefnemer in een geschil dreigt te geraken met bepaalde stakeholders, kunnen we als één van de weinige Vlaamse "bemiddelaars in bestuurszaken" optreden en dit als alternatief voor de soms lange en onzekere juridische procedures.

ProFlow bvba
Meirelos 7, 9800 Deinze
t 0486/64 29 69
wouter.dernau@proflow.be

BDO

 

GD&A Advocaten en BDO werken samen rond 3 thema's: integratie gemeente-OCMW, gemeentefusies en intergemeentelijke samenwerking.

Een van de speerpunten van het voorontwerp Decreet Lokaal Bestuur is de ambtelijke en politieke integratie van gemeente en OCMW. Hoewel reeds vele besturen belangrijke stappen hebben gezet, vraagt de integratie een degelijke juridische, organisatorische en HR-begeleiding op maat.

Vandaag hebben reeds enkele besturen hun koudwatervrees overwonnen en zijn concrete fusiegesprekken gestart. Andere besturen praten reeds in een vertrouwelijke, niet-publieke context. In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen komt het thema gemeentefusie ongetwijfeld op tafel. De gemeente doet er dan goed aan om haar individuele situatie in kaart te brengen en zich voor te bereiden op eigen initiatieven of vragen van buurgemeenten.

Het Decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorzag in de mogelijkheid om intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op te richten voor een maximale periode van 18 jaar. Vermits het decreet weldra 18 jaar oud is, moet worden nagedacht over het lot van de vereniging. Dit is een complex juridisch en financieel vraagstuk.

BDO
Guldensporenpark 100 blok K
9820 Merelbeke
t 09/210 54 10
mandus.faingnaert@bdo.be