De GAS in het nieuw: De Omzendbrief van 22 juli 2014

De GAS in het nieuw: Een blik op de Omzendbrief van 22 juli 2014

In 2013 werd de wetgeving met betrekking tot het stelsel van de gemeentelijke administratieve sancties ingrijpend gewijzigd. In een Omzendbrief van 22 juli 2014 (B.S. 8/08/2014) wordt nadere uitleg verschaft omtrent de wijzigingen die werden aangebracht.

In 2013 werd de wetgeving met betrekking tot het stelsel van de gemeentelijke administratieve sancties ingrijpend gewijzigd. Er was:

- de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet),
- de wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade,
- en tot slot de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, welke een beperkte wijziging aanbracht aan de GAS-wet.

Sinds januari 2014 zijn de nieuwe bepalingen in werking getreden. Deze nieuwe GAS-wetgeving strekt ertoe de oude regelgeving te moderniseren en te verduidelijken. In een recente Omzendbrief van 22 juli 2014 (B.S. 8/08/2014) wordt nadere uitleg verschaft omtrent de wijzigingen die werden aangebracht.

Hieronder wordt alvast de eventuele impact op de bestaande reglementen besproken. Aan de gemeenten wordt immers gevraagd hun politiereglement aan te passen aan de nieuwe wetgeving, aangezien er toch wel wat nieuwigheden worden aangebracht.

Eén reglement voor meerdere gemeentes

Zoals eerder al in een Omzendbrief werd aanbevolen, wordt thans in de wet zelf voorzien dat gemeenten die deel uitmaken van eenzelfde politiezone een identiek algemeen politiereglement kunnen aannemen. Dit uiteraard na voorafgaand overleg. Bovendien kan er ook voor meerdere politiezones, of zelfs per gerechtelijk arrondissement, een identiek algemeen politiereglement worden aangenomen.

Aanpassingen aan de lijst van de gemengde inbreuken

In de eerste plaats worden een aantal inbreuken toegevoegd aan de lijst van gemengde inbreuken. Het betreft enerzijds de gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen (artikel 521, lid 3 Strafwetboek). Anderzijds gaat het om overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en de overtredingen van de bepalingen betreffende verkeersbord C3 en F103, uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen, bedoeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en met uitzondering van de overtredingen op autosnelwegen. In het bijzonder de nieuwe mogelijkheden met betrekking tot stilstaan en parkeren zullen de gemeenten nu toelaten een effectief en efficiënt parkeerbeleid te voeren.

In de tweede plaats veranderen een aantal inbreuken van categorie. Diefstal (artikel 461 en 463 Strafwetboek) is thans een lichte gemengde inbreuk, wat gevolgen met zich meebrengt voor de informatie-uitwisseling met het parket. Tot slot werden bedreigingen met een aanslag op personen of op eigendommen en valse inlichtingen betreffende ernstige aanslagen (artikelen 327-330 Strafwetboek) niet meer opgenomen in de lijst van de gemengde inbreuken.

Een protocolakkoord voor de gemengde inbreuken

Voortaan kan er een protocolakkoord worden afgesloten tussen de bevoegde Procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen of het gemeentecollege, en dit met betrekking tot de gemengde inbreuken. Het is een facultatief instrument, behalve wat betreft de inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren en de overtredingen van de bepalingen betreffende het verkeersbord C3 en F103. Het akkoord dient alle wettelijke bepalingen na te leven die betrekking hebben op de procedures voor de overtreders en kan de rechten van de overtreders niet schenden. Bovendien dient het als bijlage bij het gemeentelijk reglement worden gevoegd, op de website van de gemeente bekendgemaakt en/of via een affiche waarop vermeld staat waar de protocoltekst geraadpleegd kan worden door het publiek.

Wijzigingen met betrekking tot de sancties

Er worden ook met betrekking tot de sancties een aantal wijzigingen aangebracht. Ten eerste worden de maximale bedragen die als gemeentelijke administratieve geldboete kunnen opgelegd worden opgetrokken tot 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. Indien een gemeente in haar huidig reglement expliciet de maximale bedragen heeft opgesomd, dient er eerst een formele aanpassing te worden doorgevoerd voor de verhoogde bedragen kunnen worden toegepast. Ten tweede wordt de minimale leeftijdsgrens verlaagd van 16 naar 14 jaar. Desgewenst is het wel noodzakelijk dat het gemeentelijk reglement expliciet bepaalt dat minderjarigen vanaf 14 jaar thans ook het voorwerp kunnen uitmaken van de sancties.

Helemaal nieuw zijn twee alternatieve maatregelen voor de administratieve sanctie. Enerzijds gaat het om de gemeenschapsdienst, anderzijds om de lokale bemiddeling. Deze maatregelen dienen uitdrukkelijk in het gemeentelijk reglement te worden opgenomen.

Om gebruik te kunnen maken van het bemiddelingsinstrument is het noodzakelijk dat gemeenten hun reglement op dit punt aanpassen. Het is een essentiële wijziging met betrekking tot procedures lastens minderjarigen, gezien bemiddeling dan immers verplicht moet worden aangeboden. Aangaande de gemeenschapsdienst is de enige in de wet voorziene voorwaarde dat de procedure en de modaliteiten ervan worden bepaald in het gemeentereglement. Evenwel kan dit aan minderjarigen slechts worden aangeboden wanneer bemiddeling werd geweigerd of is gefaald.

Voorschriften met betrekking tot minderjarigen

Wanneer in het gemeentereglement bepalingen aangaande gemeentelijke administratieve sancties worden opgenomen die van toepassing zullen zijn op minderjarigen dient voortaan het advies te worden ingewonnen van het orgaan of de organen die een adviesbevoegdheid hebben in jeugdzaken. In deze kan dus de jeugddienst haar advies verlenen, zelfs voor de bestaande reglementen. Het betreft een informeel advies, welk niet aan bijzondere vormvoorschriften is onderworpen.

Verder geldt er een algemene informatieplicht ten aanzien van de in de gemeente wonende minderjarigen, hun ouders en hun voogden, wanneer het gemeentelijk reglement voorziet in gemeentelijke administratieve geldboetes voor minderjarigen. De gemeenten zijn vrij in concrete vormgeving daarvan. Het betreft een algemene informatieverplichting, welke bijvoorbeeld kan worden vervuld door verspreiding via internet, flyers, het gemeentelijk communicatieblad, enzovoort.

Andere wijzigingen besproken in de Omzendbrief

Het opzet van de Omzendbrief is uiteraard veel ruimer dan dat van deze nieuwsbrief. In een tweede deel worden de wijzigingen betreffende de administratieve procedure besproken. Zo is er een uitbreiding van de categorie van de vaststellers, zijn er nieuwe bepalingen met betrekking tot de sanctionerende ambtenaren, de lokale bemiddelaars, het mondeling verweer, de procedureregels voor minderjarigen, de verjaringstermijnen, enzovoort. In deel drie worden een aantal specifieke procedures toegelicht. Het gaat om de procedure aangaande de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en verkeersborden C3 en F103, de procedure van onmiddellijke betaling en tot slot de procedure met betrekking tot het plaatsverbod.

 

Auteur: Roel Van Eetvelt

 

Meer info?

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be