Daling en status quo voor verwijlintresten in het kader van overheidsopdrachten

Daling en status quo voor verwijlintresten in het kader van overheidsopdrachten

Op 15 oktober 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het bericht dat de verwijlintresten voor de 'oude' overheidsopdrachten vanaf 1 oktober 2014 verder dalen.
Voor de nieuwe overheidsopdrachten blijft het een status quo voor de periode tem eind 2014.

Een aanbestedende overheid die een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten niet tijdig betaalt, is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd bovenop het te betalen bedrag. Het bedrag van de intrestvoet hangt af van de datum waarop het contract werd gesloten:

Datum sluiting opdracht                           Oude intrestvoet                           Nieuwe intrestvoet
Na 15 maart 2013                                        8,50% (januari - juli 2014)                8,5% (juli - december 2014)
Tussen 8 augustus 2002 en 15 maart 2013     7,50% (januari - juli 2014)                7,50% (juli - december 2014)
Vóór 8 augustus 2002
(en aangekondigd na 31 december 1980)      1,90% (vanaf 1 juli 2014)                   1,80% (vanaf 1 oktober 2014)

Naast de verwijlintrest moet een aanbestedende overheid tevens een bijkomend forfaitair bedrag van 40 euro betalen ter vergoeding van mogelijke invorderingskosten, ongeacht de mogelijkheid in hoofde van de tegenpartij om een hoger bedrag te claimen (waarvoor alsdan het bewijs dient te worden geleverd.

Opmerking: voor opdrachten die niet onder de overheidsopdrachtenregelgeving vallen, is de rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing.

Meer info?

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be