Parlementaire vraag verduidelijkt Belgische omzetting van (nieuwe) Richtlijn 2014/24/EU

Parlementaire vraag verduidelijkt Belgische omzetting van (nieuwe) Richtlijn 2014/24/EU

In onze nieuwsbrief van 26 november 2014  kondigden we reeds aan dat tegen eind april 2016 drie Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de Belgische regelgeving dienen te worden omgezet.
Met het antwoord van de Eerste Minister op de parlementaire vraag van Georges Gilkinet, Ecolo-Groen, wordt alvast enig licht geworpen op de omzetting van de Richtlijn 2014/24/EU.

België moet de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG omzetten in de nationale wetgeving en dient daartoe (onder meer) de basiswet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten aan te passen tegen uiterlijk 18 april 2016.

In antwoord op de vraag of deze omzetting tijdig zal gebeuren (in tegenstelling tot de voorbije keren waar België steeds te laat was met omzetting) zei de Eerste Minister het volgende:

1. De dienst overheidsopdrachten van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste minister is momenteel belast met de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten.

2. Voor deze omzettingsoefening wordt rechtstreeks samengewerkt met de commissie voor de overheidsopdrachten waarin, naast het Verbond van Belgische Ondernemingen en de belangrijkste vakbonden, vanzelfsprekend ook de federale, gewestelijke en plaatselijke aanbestedende overheden, de Inspectie van Financiën en het Rekenhof vertegenwoordigd zijn.
In december 2014 vond een vergadering van de commissie voor de overheidsopdrachten plaats die hoofdzakelijk gewijd was aan de omzetting van de richtlijn. De volgende vergaderingen zullen plaatsvinden in februari 2015.

3. De volledige omzettingsoefening omvat de aanneming of de wijziging van verschillende wetten en koninklijke besluiten. Het wetsontwerp "Overheidsopdrachten" zou reeds eind mei 2015 worden ingediend bij het Parlement. Om deze doelstelling te bereiken moet de commissie voor de overheidsopdrachten haar eindadvies over het voorontwerp uitbrengen in de eerste helft van de maand maart 2015, zodat het begin april 2015 ter goedkeuring aan de Ministerraad kan worden voorgelegd en het vervolgens voor advies aan de Raad van State kan worden overgemaakt. De ontwerpen van koninklijke besluiten zullen “zo spoedig mogelijk” worden opgesteld.

4. Wat betreft het inhoudelijke heeft de regering de bedoeling om het gebruik van sociale en milieuclausules bij overheidsopdrachten aan te moedigen, rekening houdend met de beschikbare budgettaire middelen. Zoals bepaald in het regeerakkoord zullen de administratieve formaliteiten worden verminderd teneinde overheidsopdrachten toegankelijker te maken voor kmo's. Bovendien zal een wettelijk kader worden gecreëerd voor innovatieve overheidsopdrachten.

We zijn benieuwd: “Legt de regering “het ei” in mei?”

Wordt ongetwijfeld (opnieuw) vervolgd!

Bron: Schriftelijke vraag en antwoord nr. 0018 - Zittingsperiode 54
Auteur :  Yasmine D'hanis
              Gitte Laenen

Meer info?

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be