Precontractuele Informatie: tips en tricks

Precontractuele Informatie: tips en tricks

U bent projectontwikkelaar in de appartementsbouw. U wil zich echter niet bezighouden met de verkoop en/of verhuur van de appartementen en besluit daarom nauw te gaan samenwerken met een makelaar onder een gezamenlijke handelsnaam. De verkoop en verhuur verloopt naderhand minder vlot dan verwacht. De andere onderneming laat zich ontvallen dat, indien zij de marktprognose had gekend tijdens de onderhandelingen, zij deze samenwerkingsovereenkomst niet was aangegaan. Daarbij beroept zij zich op een schending van de wetgeving precontractuele informatie. Kan dat zomaar?

Toepassingsgebied

De wetgeving omtrent precontractuele informatie zit vervat in Titel II van Boek X van het Wetboek Economisch Recht (hierna “WER”). Deze bepalingen zijn van toepassing op alle commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Dat zijn overeenkomsten gesloten tussen meerdere personen waarbij de ene persoon het recht verleent aan de andere om bij de verkoop van producten of de verstrekking van diensten een commerciële formule te gebruiken onder één of meerdere van de volgende vormen: een gemeenschappelijk uithangbord, een gemeenschappelijke handelsnaam, overdracht van know how, commerciële of technische bijstand.

Het toepassingsgebied is dus zeer ruim en heeft betrekking op onder meer: distributie-overeenkomsten, franchise-overeenkomsten, makelaarscontracten, brouwerijcontracten, bepaalde licentiecontracten, ....

Verplichtingen

De persoon die het recht verleent aan de andere persoon, moet minstens één maand vóór het sluiten van een commerciële samenwerkingsovereenkomst een precontractueel informatiedossier ter beschikking stellen.

Dit dossier bestaat uit 2 elementen. Enerzijds het -definitieve- ontwerp van commerciële samenwerkingsovereenkomst en daarnaast een afzonderlijk document met de belangrijkste contractuele bepalingen (om. Verbintenissen, vergoedingen, concurrentiebeding,...) alsook de gegevens voor de correcte beoordeling van de commerciële samenwerkingsovereenkomst (om. jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren, naam van de persoon die het recht verleent, historiek, staat en vooruitzichten van het marktaandeel, ...) . Artikel X.28 WER bevat de limitatieve opsomming van de vereiste gegevens.

Sancties

De sanctie bij niet-naleving van het ter beschikking stellen van de precontractuele informatie is de nietigheid van de samenwerkingsovereenkomst op basis van artikel X.30 WER. Die nietigheid moet binnen de 2 jaar na het afsluiten van de overeenkomst worden ingeroepen. Dit is onder meer zo wanneer bijvoorbeeld het precontractueel informatiedossier niet werd opgemaakt.

Indien niet voldaan werd aan één van de vereiste vermeldingen in de twee bovenvermelde documenten, kan de persoon die het recht verkrijgt de nietigheid inroepen van de desbetreffende bepalingen van de commerciële samenwerkingsovereenkomst of in een aantal wettelijk bepaalde situaties kunnen wilsgebreken worden ingeroepen die de geldigheid van de overeenkomst aantasten. 

Besluit

Indien u een samenwerkingsovereenkomst aangaat, dient steeds nagegaan te worden of u niet onder het toepassingsgebied van de Wet Precontractuele Informatie valt. Dat zal in principe het geval zijn indien men een makelaarscontract, distributieovereenkomst, franchise-overeenkomst, ... sluit.

Indien u onder het toepassingsgebied van de Wet Precontracuele Informatie valt, dienen de betreffende bepalingen omtrent informatieverplichtingen nauwgezet te worden nageleefd. Dat om te vermijden dat indien er naderhand een kink in de kabel zou komen, dit niet zou kunnen leiden tot de nietigheid van de overeenkomst, de wettelijk voorziene sanctie. 

Meer info?
Contacteer Freekje DE VIDTS

Advocaat
015/40.49.40 of Freekje.devidts@gdena-advocaten.be