“Mag een overheid aan een gevel van een burger zomaar nutsvoorzieningen, straatverlichting, verkeersborden, straatnaamborden, ... ophangen?” GD&A neemt deel aan het consumentenprogramma ‘De Inspecteur’ op Radio 2 en wijst op de erfdienstbaarheden van openbaar nut.

“Mag een overheid aan een gevel van een burger zomaar nutsvoorzieningen, straatverlichting, verkeersborden, straatnaamborden, ... ophangen?”  GD&A neemt deel aan het consumentenprogramma 'De Inspecteur' op Radio 2 en wijst op de erfdienstbaarheden van openbaar nut. 

Het algemeen belang vereist vaak dat een openbare last wordt opgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de ene burger ermee kan worden geconfronteerd, maar een andere burger niet. In het consumentenprogramma 'De Inspecteur' werd de vraag gesteld wat een overheid allemaal aan een gevel van een woning mag vasthangen.

Elke persoon heeft het recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Nochtans is het mogelijk dat een woning of gebouw aan een openbare weg ligt, wat voor dat pand enkele lasten meebrengt zoals het plaatsen van verkeerssignalisatie, straatverlichting, nutsleidingen, straatnaamborden, beperkingen ingevolge stedenbouwkundige voorschriften, enz. Een overheid kan een burger ertoe verplichten deze lasten op zich te nemen.

Tevens kunnen er erfdienstbaarheden van openbaar nut worden opgelegd die betrekking hebben op je eigendom in het algemeen en niet enkel ten aanzien van een gevel van een woning. Men denke aan bouwvrije zones voor spoor- en autowegen, voet- en jaagpaden, bescherming van stads- en dorpsgezichten, gebruiksbeperkingen inzake waterbeleid, beperkingen ingevolge bepalingen van ruimtelijke ordening en stedenbouw, publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang, enz.

Het betreft erfdienstbaarheden van openbaar nut. Dit zijn onroerende eigendomsbeperkingen die door of krachtens de wet in het algemeen belang worden opgelegd. De onderscheiden erfdienstbaarheden kunnen op federaal, regionaal en lokaal niveau worden geregeld.

Afhankelijk van het soort erfdienstbaarheid van openbaar nut zal er al dan niet enige financiële compensatie worden toegekend.

Beluister hier het fragment op Radio 2

Auteur: Nathalie Mortelmans

Meer info?

Contacteer Tom SWERTS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of tom.swerts@gdena-advocaten.be