Integratie plan-m.e.r. in het RUP-planningsproces

Integratie plan-m.e.r. in het RUP-planningsproces

De Vlaamse Regering gaf op 3 april 2015 haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen ten einde de planmilieu-effectrapportage (plan-m.e.r.) en andere effectbeoordelingen in het planproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren.

De ervaring van de afgelopen 10 jaar inzake plan-m.e.r. en RUP's zou, naast de juridische problemen en het afschaffen van het integratiespoor, de belangrijkste aanleiding zijn voor een grondige herziening van het instrumentarium inzake ruimtelijke uitvoeringsplanning gekoppeld aan milieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen.

De regelgeving inzake het geïntegreerd proces tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan
wordt ingevoerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Het ontwerp voert belangrijke wijzigingen door aan 'Titel 2. Planning. Hoofdstuk 2. Ruimtelijke uitvoeringsplannen'. Tevens vereist de verregaande integratie van de effectbeoordelingen in het RUP-proces ook wijzigingen aan het Decreet Algemene Bepalingen van het Milieubeleid en het Decreet Natuurbehoud.

Het geïntegreerd planningsproces zal in vijf verschillende fasen verlopen waarvan elke fase wordt geconsolideerd in een document, meer bepaald: een startnota, gevolgd door een scopingnota, een voorontwerp RUP, een ontwerp RUP en een definitief RUP. De uitgetekende planologische procedure is een gefaseerd proces met in elke fase een advies- en of inspraakmogelijkheid. Het betreft een 'bestuurlijke keten'.

Het geïntegreerde planningsproces voorziet in een geoptimaliseerde publieksparticipatie. Het publiek krijgt een duidelijkere rol in de opmaak van het RUP, maar evengoed in de wijze waarop effectbeoordelingen worden uitgevoerd en meegenomen. Het 'open houden' van het ontwerp plan-MER tijdens het openbaar onderzoek van het voorlopig vastgestelde RUP waarbij ook het publiek inspraak krijgt op de inhoud van het MER zelf is een belangrijke vernieuwing. Hierdoor wordt het publiek beter betrokken in de kwaliteitsborging van de uitgevoerde effectbeoordelingen. Dit zal het draagvlak van het RUP alleen maar ten goede komen.

Het ontwerp van decreet ligt thans voor advies voor aan de betrokken adviesraden.

Auteur: Karin Lieckens

Meer info?
Contacteer Tom SWERTS
Advocaat-vennoot
015/40.49.40 of tom.swerts@gdena-advocaten.be

Contacteer Karin LIECKENS
Advocaat
015/40.49.40 of karin.lieckens@gdena-advocaten.be