Rechter verdwijnt uit beeld bij onbetwiste facturen

Rechter verdwijnt uit beeld bij onbetwiste facturen

De invordering van onbetwiste schuldvorderingen wordt efficiënter gemaakt.”, kondigde Minister van Justitie Koen Geens aan in zijn Justitieplan op 18 maart 2015. Met het oog op snelheid en efficiëntie bij de inning van onbetwiste facturen en in het licht van de Europese Richtlijn over de betalingsachterstand in handelstransacties, werd het wetsontwerp van Minister Geens door de ministerraad goedgekeurd en zal eens ze door het parlement wordt goedgekeurd belangrijke gevolgen ressorteren ten aanzien van bedrijven en hun achterstallige debiteuren.

Op 8 mei 2015 werd het eerste wetsontwerp van Minister Geens goedgekeurd door de Ministerraad. Het is het eerste in een reeks van vier "potpourri"-wetten. Naast de snelle betaling biedt de nieuwe wet namelijk ook zeven andere belangrijke wijzigingen in het burgerlijk procesrecht. De nieuwe maatregel spoort volledig met de geest van diens Justitieplan: justitie terugbrengen tot haar core business.

Heel wat faillissementen hebben als oorzaak achterstallige betalingen. De snellere inning zal voor bedrijven zónder de tussenkomst van een rechter kunnen geregeld worden. De invordering van onbetwiste schulden verlaat voortaan de rechtbanken en wordt een louter administratieve procedure.

Alles vertrekt bij de advocaat: hij oordeelt als eerste of de zaak in aanmerking komt voor de snelle betaling. Vervolgens schakelt hij een gerechtsdeurwaarder in. Als een gerechtsdeurwaarder vaststelt dat de schuldvordering niet betwist wordt, zal de procedure voortaan zonder tussenkomst van de rechter plaatsvinden. Het is diezelfde gerechtsdeurwaarder die een cruciale rol blijft spelen bij de invordering van de schuld, zoals het opstellen van een eventueel afbetalingsplan met bedragen en termijnen.

In deze nieuwe procedure zal de gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel kunnen afleveren na machtiging, langs elektronische weg. Daarenboven geeft de procedure alle ruimte voor een minnelijke regeling tussen partijen, al dan niet door bemiddeling van de gerechtsdeurwaarder. Indien er alsnog een betwisting ontstaat, komt er wél een rechter aan te pas.

Minister Geens stelt dat “op die manier de zaak niet nodeloos gerekt of ingewikkeld wordt gemaakt”. Het kostenplaatje wordt gedrukt door het vermijden van de rechter als tussenstation en dit komt beide partijen ten goede. Jegens de schuldeiser wordt de drempel om over te gaan betaling namelijk drastisch verlaagd en de schuldenaar dient uiteindelijk minder kosten te dragen.

Verder wil minister Geens ook dat de procedure van de korte debatten, die toepasselijk is op
de invordering van niet betwiste schuldvorderingen, kan worden toegepast in de gevallen bedoeld
in de Europese Richtlijn over de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en in de
Europese verordening over het Europese betalingsbevel.

B2B, maar (nog) niet B2C

Belangrijk punt is dat ten aanzien van particulieren deze nieuwe regeling van snelle betaling niet zal gelden, vermoedelijk in het kader van de bescherming van de consument die men vaak als “zwakkere” partij beschouwt in een transactie.

 De mogelijkheid wordt echter niet uitgesloten dat later ook een dergelijke regelgeving zou gelden voor Business to Consumer (B2C), al dan niet met extra bescherming voor de particuliere consument. Alvorens deze beslissing te nemen, wenst Minister Geens eerst het huidige B2B-systeem te evalueren.

Een eventuele uitbreiding naar particulieren zou evenwel een verdere ontlasting van het gerechtelijk apparaat kunnen betekenen.

Evaluatie

Deze snelle betaling is een eerste van vele wijzigingen die Minister Geens beoogt in het kader van diens geplande justitiehervorming. Hijzelf sprak over de hervorming van justitie als een hinkstapsprong, waarbij o.m. deze “potpourri”-wetten de voorbereiding betreffen op de echte sprong, zijnde een fundamentele hervorming en hercodificatie van het burgerlijk en strafrechtelijk procesrecht, aangepast aan de noden van deze eeuw. Snelle betalingen onder bedrijven maken hier binnenkort alvast een deel van uit.

Eens het voorstel wet wordt, zal zich een evaluatie opdringen. Het is afwachten of de voorgestelde procedure zal bewerkstellingen wat ze voor ogen heeft namelijk een snellere invordering van achterstallige facturen.

GD&A-Advocaten staat open voor al uw vragen hieromtrent en houdt deze evoluties in het oog om u zo goed mogelijk te kunnen informeren.

Meer info?

Contacteer Jens JOOSSENS
Advocaat
Tel 015/40.49.40 of jens.joossens@gdena-advocaten.be

Contacteer Freekje DE VIDTS
Advocaat
Tel 015/40.49.40 of freekje.devidts@gdena-advocaten.be