Binnenkort verplicht gebruik van Telemarc bij overheidsopdrachten?

Binnenkort verplicht gebruik van Telemarc bij overheidsopdrachten?

De dienst Administratieve Vereenvoudiging, onder leiding van staatssecretaris Theo Francken, start met een nieuwe promotiecampagne voor het digitaal platform Telemarc. De staatssecretaris zou zelfs een voorstel indienen om de Telemarc-toepassing verplicht te maken voor aanbestedende overheden. Is dit de volgende stap naar de digitalisering van overheidsopdrachten?

Tele-wat?

Telemarc is een webplatform, opgericht in 2005 door de dienst Administratieve Vereenvoudiging. Aanbestedende overheden kunnen via dit platform een aantal documenten opvragen voor de selectie van een kandidaat of inschrijver. Volgende documenten kunnen vandaag via het webplatform gratis worden geraadpleegd:

• de jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank;
• het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;
• het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);
• de juridische situatie van de ondernemingen (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (of KBO).
• het attest fiscale schulden (FOD Financiën);
• de erkenning der aannemers van werken (FOD Economie).

Voormelde documenten moeten dus niet meer rechtstreeks aan de ondernemingen worden gevraagd bij de indiening van hun aanvraag tot deelneming /offerte.

Voor wie?

Deze toepassing is voor de gewettigde gebruikers (i.e. de aanbestedende overheden)  toegankelijk via het elektronisch loket Digiflow. De eerste doelgroep van Telemarc waren de FOD's in 2005. In 2007 volgden de gewestelijke en provinciale overheidsdiensten, in 2010 de gemeenten en in 2011 de OCMW's. Intussen hebben ook scholen, universiteiten, intercommunales, zorginstellingen en vzw's een toegang aangevraagd (en soms reeds verkregen).

Vooral in Vlaanderen nog veel groeimarge

Tussen januari en mei 2015 hebben 312 gemeenten, 83 OCMW's en 6 politiezones gebruik gemaakt van Telemarc. Bij de gemeenten in Brussel is er een dekkingsgraad van 100 %, in Vlaanderen is dat 39 % en in Wallonië 65 %. “Het aantal gebruikers neemt permanent toe, maar toch blijft de groeimarge enorm”, zegt Francken. “Onder de duizenden potentiële aanbestedende overheden zijn er immers ook kleine entiteiten zonder personeel. Voor deze kleine ondernemingen vraagt de dienst Administratieve Vereenvoudiging sinds lang een vereenvoudigd toegangssysteem, maar dat is nog niet operationeel.”

Promo

Het gebruik van Telemarc wordt regelmatig gepromoot. Zo zijn de overheidsdiensten gecontacteerd om de Telemarc-toepassing aan te kondigen, zijn er verschillende seminaries, informatiedagen en opleidingen georganiseerd en artikels gepubliceerd in de bedrijfsmagazines. De Staatssecretaris heeft aangekondigd dat de dienst Administratieve Vereenvoudiging een nieuwe promotiecampagne starten en men ook zal voorstellen om de Telemarc-toepassing verplicht te maken. “Momenteel maken de aanbestedende overheden  immers gebruik van een gewone, impliciete verklaring op erewoord, die slechts een beperkt aantal types van overheidsopdrachten dekt. De verklaring zou dus uitgebreid kunnen worden, al dan niet gekoppeld aan de verplichting om ze te gebruiken. In dat geval moeten de federale en gewestelijke administratieve rondzendbrieven aangepast worden”, aldus Francken.

Balans

Het verplicht gebruik van een digitaal platform waarop administratieve documenten worden geraadpleegd, kan alleen maar worden toegejuicht. Dit brengt immers niet alleen administratieve vereenvoudiging en tijdswinst met zich mee, maar houdt ook voor de ondernemingen een goedkopere deelname aan overheidsopdrachten in. Aldus maakt dit systeem het mededingen naar overheidsopdrachten voor KMO's ineens een pak toegankelijker. Kortom, win-win en volledig in lijn met de nieuwe Europese Richtlijn die administratieve vereenvoudiging, objectieve beoordeling en meer toegankelijkheid voor KMO's nastreeft.

De verplichte toegang tot de Telemarc-toepassing is één zaak, het effectief gebruik van Telemarc blijft echter een andere zaak.

Hoewel artikel 60 § 1 KB Plaatsing d.d. 15 juli 2011 uitdrukkelijk stelt dat de kandidaten of inschrijvers vrijgesteld zijn om de inlichtingen of documenten, die de aanbestedende overheid via elektronische middelen (bv. via Telemarc) kosteloos kan raadplegen, blijkt dat deze documenten en inlichtingen in de meeste bestekken nog altijd expliciet worden opgevraagd bij de kandidaten of inschrijvers.

Eén van de redenen hiervoor zou kunnen zijn dat via de Telemarc-toepassing, nog altijd niet alle documenten en inlichtingen inzake het toegangsrecht, zoals vermeld in artikel 61 § 1 en § 2 KB Plaatsing d.d. 15 juli 2011, kunnen worden geraadpleegd : bv. een uittreksel uit het strafregister van een natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Daarnaast zijn er nog een aantal inlichtingen die enkel door een verklaring op erewoord kunnen worden gecontroleerd, bv. geen ernstige fout hebben begaan bij de beroepstuitoefening en geen valse verklaringen hebben afgelegd. Het voorzien van een standaarddocument 'verklaring op erewoord' op Telemarc, zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.

Auteur: Yasmine D'HANIS en Stéphanie TAELEMANS

Meer info?

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be