De mist omtrent de roerende voorheffing ten laste van lokale besturen trekt nog niet op

De mist omtrent de roerende voorheffing ten laste van lokale besturen trekt nog niet op   

Sinds 2011 worden de gemeentelijke inkomsten uit standgelden, kermissen en verhuur van boeken door de fiscus vaal als roerende inkomsten beschouwd. Een Vlaamse centrumstad heeft gelijk gekregen in een dispuut met de fiscus rond de belastbaarheid van markt- en kermisrechten, waardoor de federale overheid de geïnde bedragen zou moeten terugbetalen.

De minister van Financiën werd hierover op 30 juni 2015 bevraagd in de Kamercommissie Financiën en Begroting door kamerlid Roel Deseyn (Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën en Begroting, Com 202, blz. 23-24).

Het kamerlid wenste in de eerste plaats van de minister te vernemen of de fiscale administratie zich zal neerleggen bij dit vonnis, dan wel of dat ze beroep aantekent. De minister van Financiën antwoordde dat zijn administratie onderzoekt of tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen van 10 december 2014 beroep zal worden aangetekend.

Vervolgens polste het kamerlid naar de stand van zaken van de opmaak van een rondzendbrief met een eenduidige interpretatie. De minister antwoordde dat dit voorbarig is in het licht van de lopende procedures.

Verder geeft de minister aan dat geen al te hoge verwachtingen mogen worden gekoesterd wat betreft de invoering van een vrijstelling van roerende voorheffing specifiek voor lokale overheden bij verrichtingen zonder winstoogmerk omdat die dan niet zou gelden voor privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen voor soortgelijke transacties.

De minister eindigt met de positieve noot dat de diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit een werkgroep hebben samengesteld met de vertegenwoordigers van de gemeenten en dat daar zal de problematiek rond de roerende voorheffing verder besproken worden.

Slotsom is dat de lokale besturen vandaag, na jaren overleg met de fiscus, nog steeds geen duidelijkheid hebben over de wijze waarop de fiscale regels inzake roerende voorheffing moeten worden toegepast, hetgeen soms leidt tot een ongelijke en/of onjuiste behandeling.

Auteur: Steven Michiels

Meer info?

Contacteer Steven MICHIELS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be