Sponsors van sportclubs via crowdfunding betrekken

Sponsors van sportclubs via crowdfunding betrekken    

Sportclubs, die gebruik maken van gemeentelijke sportinfrastructuur, zijn vandaag verplicht om tarieven te betalen aan de gemeente of het AGB, welke ze meestal financieren met inkomsten van activiteiten (restaurantdagen, ...), sponsorinkomsten, subsidies, ...

Kleinere sportclubs hebben het daarom moeilijk om sponsors aan te trekken, vermits deze sponsors buiten morele genoegdoening en waardering weinig of niets in de plaats krijgen. Deze clubs kunnen hun sponsors niet in het eigenaarschap van de sportinfrastructuur betrekken.

Anderzijds hebben vandaag de Belgische spaarders ca. 250 miljard euro geparkeerd op spaarboekjes, die nauwelijks iets opbrengen. Bij hen groeit ook de vraag hoe hun spaargeld in zichtbare, sociale,  duurzame en veilige projecten kan worden geïnvesteerd.

Participatie via crowdfunding in een privaatrechtelijke gemeentelijke EVA kan een oplossing bieden.

Concrete denkpiste

Een nieuwe gemeentelijk sporthal zou gedeeltelijk met kapitaalinbreng door beleggers (sponsors, familieleden, ...) in een privaatrechtelijke gemeentelijke EVA kunnen worden gefinancierd via een crowdfundingplatform.

Het bijzondere van het concept zit in de wijze van dividenduitkering. Het rendement dat deze beleggers krijgen voor hun inbreng, kan geheel of gedeeltelijk niet rechtstreeks worden uitbetaald, maar wel in aftrek worden gebracht van de factuur met de gebruiksvergoeding aan de sportvereniging.

Deze werkwijze heeft als voordeel dat de sponsor zijn geld niet zonder meer afstaat, maar wel aandelen in de gemeentelijke vennootschap in de plaats krijgt. Het is een zichtbare en sociale belegging. Daarnaast is het met de gemeente als partner ook een betrouwbare investering. Het rendement van deze belegging komt de sportclub ten goede en de schuldenlast van de gemeente wordt beperkt. Het is een win-win situatie.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat de belegger onder bepaalde voorwaarden een belastingvoordeel geniet onder de nieuwe tax shelter voor startende ondernemingen (zie hierna).

Deze EVA is bovendien ook duidelijk btw-plichtig vermits het winstoogmerk als gevolg van de dividenduitkeringen niet ernstig door de fiscus kan worden betwist.

Dit concept is te situeren in dezelfde sfeer als de obligatieleningen met woonrecht, welke voor assistentiewoningen worden uitgegeven.

Deze denkpiste kan ook een oplossing bieden voor het spanningsveld dat soms bij de realisatie van specifieke sportinfrastructuur ontstaat, waarbij de gemeente belastinggeld investeert in sportinfrastructuur die slechts door één specifieke sportclub of sportdiscipline kan worden gebruikt.

Privaatrechtelijke EVA

Het Gemeentedecreet biedt in artikel 245 en volgende inderdaad de mogelijkheid om handelsvennootschappen zoals een CVBA, BVBA of NV op te richten als privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente.

Het Gemeentedecreet voorziet in voldoende garanties voor democratische controle. Zo heeft de gemeenteraad steeds de meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering en wordt de meerderheid van de bestuurders door de gemeente voorgedragen. Vermits de gemeente wellicht nog steeds de meerderheid van de financiële middelen blijft bijdragen, passen deze voorwaarden ook in de economische logica.

Vooraleer een privaatrechtelijke EVA kan worden opgericht, moet worden aangetoond dat deze privaatrechtelijke vorm meer voordelen biedt dan het beheer binnen de rechtspersoon van de gemeente zelf of binnen een autonoom gemeentebedrijf. Vermits de figuur van de gemeente en het AGB geen participatie door derden toelaat, lijkt de privaatrechtelijke vorm verantwoord. De oprichting is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht van de minister van Binnenlands Bestuur.

De samenwerking met een crowdfundingplatform kan bijdragen tot een objectieve behandeling van kandidaat-beleggers.

Een alternatieve werkwijze kan er in bestaan om in de plaats van een privaatrechtelijke EVA een filiaal (dochteronderneming) van het autonoom gemeentebedrijf op te richten, waarin de beleggers dan ook participeren. Artikel 225, §2 Gemeentedecreet verhindert weliswaar dat gemeenten rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in rechtspersonen waaraan taken van gemeentelijk belang zijn toevertrouwd en welke niet de vorm van een EVA hebben.

Fiscale stimuli

De zeer recente Programmawet van 10 augustus 2015 (B.S. 18 augustus 2015 ed. 2) moedigt kapitaalinbreng in nieuwe initiatieven aan door de invoering van een tax shelter voor startende onderneming.

De belastingvermindering bedraagt 30 of 45 procent, afhankelijk of de vennootschap als een kleine vennootschap of micro-onderneming wordt aangemerkt (nieuw artikel 145/26 WIB 92).

Vermits kleine ondernemingen een balanstotaal hebben van max. 3.650.000 EUR, een maximale omzet van 7.300.000 EUR en max. 50 personeelsleden, lijken ook privaatrechtelijke EVA's hiervoor in aanmerking te komen. Wel is vereist dat de vennootschap een nieuwe activiteit start en niet louter een bestaande activiteit (van de gemeente) overneemt.

Besluit

Slotsom is dat de lokale besturen vandaag over instrumenten beschikken zoals crowdfunding, tax shelters, ... die ze nog onvoldoende kennen, maar waar ze nochtans hun voordeel kunnen uithalen naar het voorbeeld van de zich snel aanpassende private sector.

Auteur: Steven Michiels

Meer info?

Contacteer Steven MICHIELS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be