De erkenningskalender: meer regelgeving … minder oplossingen

De erkenningskalender: meer regelgeving ... minder oplossingen

Nadat het Agentschap Zorg en Gezondheid reeds per brief van 24 juli 2015 de betrokken initiatiefnemers had ingelicht over de geplande werkzaamheden van de Vlaamse Regering in 'het wespennest' dat de erkenningsprocedure voor bijkomende woongelegenheden inmiddels is geworden (zie ook onze nieuwsbrief van 5 augustus ll.), lijkt de Vlaamse Regering nu de spreekwoordelijke daad bij het woord te hebben gevoegd.

Althans, op de website van de Vlaamse Regering wordt er aangekondigd dat zij haar principiële goedkeuring heeft gehecht aan 'het besluit over de omzetting van voorafgaande vergunningen of erkenningen voor centra voor kortverblijf of woonzorgcentra en tot wijziging van de regelgeving over de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra'.

Dixit de website zou dit nieuwe besluit inzonderheid het volgende voorzien:

Er kunnen geen erkenningskalenders worden aangevraagd voor daadwerkelijke erkenning in 2018 en 2019

Alle voorafgaande vergunningen worden van rechtswege verlengd tot 31 december 2020

De mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke omzetting van een voorafgaande vergunning voor woonzorgcentra of centra voor kortverblijf in een voorafgaande vergunning voor een andere ouderenvoorziening, in de planningsvergunning voor een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis of in de erkenning van een thuiszorgvoorziening, in dezelfde zorgregio

Het schetsen van het kader voor de gehele of gedeeltelijke omzetting van een erkenning als centrum voor kortverblijf of als woonzorgcentrum in een voorafgaande vergunning voor een andere ouderenvoorziening, in de planningsvergunning voor een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis of in de erkenning van een thuiszorgvoorziening, in dezelfde zorgregio

Dit besluit, dat momenteel zou voorliggen voor advies bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State, betekent in eerste instantie slecht nieuws voor de initiatiefnemers van de meer dan 2000 afgewezen erkenningskalenders voor nieuwe woongelegenheden in woonzorgcentra en/of kortverblijf.

Terwijl zij tot nu misschien nog durfden uitkijken naar het indienen van een erkenningskalender voor 2019, zijnde het eerste jaar dat (momenteel) nog niet is ingevuld door de Administrateur-Generaal, zal deze hoop, indien voormeld geplande besluit er doorkomt, definitief in rook opgaan. In concreto zal dit namelijk inhouden dat de betrokken initiatiefnemers hun geplande zorgprojecten nog minstens een jaar langer on hold zullen moeten houden.

Het van rechtswege verlengen van de voorafgaande vergunningen van deze initiatiefnemers tot 31 december 2020 zal weinig soelaas bieden, daar een daadwerkelijke erkenningsmogelijkheid na 2019 bij dit besluit geenszins lijkt te worden gegarandeerd. Deze verlenging kan in de praktijk dan ook neerkomen op een -alweer spreekwoordelijk- 'aan het lijntje houden'.

De verscheidene reconversiemogelijkheden die de Vlaamse Regering daarnaast als mogelijke oplossing lijkt te willen aanbieden, zullen misschien voor sommige initiatiefnemers en vergunninghouders een oplossing bieden, maar de hamvraag blijft of zulke reconversie(s) voor de initiatiefnemers in het zorgveld (met reeds uitgebreide plannen en voorbereidingen) even interessant en gemakkelijk realiseerbaar zullen zijn en of er hier niet geraakt wordt aan gerechtvaardigde verwachtingen. GD&A-advocaten volgt dit dossier voor U op de voet op.

Auteur: Janina Vandebroeck

Meer info?

Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Stéphanie Taelemans
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be