Een nieuwe overheidsopdrachtenwet is in zicht

Een nieuwe overheidsopdrachtenwet is in zicht

Na een woelige implementatieperiode van de huidige basiswet overheidsopdrachten (de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten) staat er -alweer- een nieuwe implementatie voor de deur. De Ministerraad keurde namelijk op 24 september 2015 het voorontwerp voor een nieuwe basiswet inzake overheidsopdrachten goed.

Een nieuw wetgevend kader dringt zich immers op nadat er op 18 april 2014 drie Europese richtlijnen in werking traden. Het gaat meer bepaald om de richtlijnen 2014/23/EU (concessieovereenkomsten), 2014/24/EU (klassieke sectoren) en 2014/25/EU (speciale sectoren). De implementatietermijn van de nieuwe richtlijnen is vastgesteld op 24 maanden. Concreet betekent dit dat de federale wetgever deze richtlijnen uiterlijk tegen 18 april 2016 moet omzetten in onze Belgische regelgeving.

De eerste stap naar dit nieuw wetgevend kader is thans gezet. Door de goedkeuring van het voorontwerp zou zowel de richtlijn klassieke sectoren als deze inzake de nutssectoren worden omgezet. Over een mogelijke implementatie van de richtlijn betreffende de concessieovereenkomst is er voorlopig geen verder nieuws.

De Ministerraad communiceerde ook nog dat het de bedoeling is om de huidige regels te vereenvoudigen en te versoepelen om zo de efficiëntie van overheidsopdrachten te verhogen. Dit zou voornamelijk de KMO's en de grensoverschrijdende ondernemingen ten goede komen.

Daarnaast zou er in de nieuwe basiswet ook meer aandacht worden besteed aan een betere bescherming van het milieu, een duurzamer gebruik van grondstoffen en een grotere energie-efficiëntie. Tevens zou via de nieuwe regels de werkgelegenheid en innovatie ondersteund worden. Tot slot zouden ook kwaliteitsvolle sociale diensten verzekerd worden.

Het voorontwerp tot wet ligt in de lijn liggen van de doelstellingen die de Europese regelgever vooropstelt in haar richtlijnen. Eén van de hoofddoelstellingen van deze richtlijnen is immers het bevorderen van de deelname van KMO's aan overheidsopdrachten. Zo wordt er in de nieuwe richtlijnen onder andere rekening gehouden met de beperktere financiële draagkracht van de KMO's. Tevens wilt de Europese regelgever, via het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, de administratieve belasting van de ondernemingen verminderen.

De Europese richtlijnen brengen echter ook wijzigen aan op vlak van de plaatsingsregels, de procedures, de bekendmaking en de regels inzake het bestuur. Hierbij kan de vraag gesteld worden of er ook nieuwe uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd zullen worden. Eén van de redenen waarom de inwerkingtreding van de wet van 15 juni 2006 zo lang op zich liet wachten, was net de totstandkoming van nieuwe Koninklijke Besluiten ter uitvoering van deze basiswet.

Het is dus nog even koffiedikkijken wanneer de nieuwe wet, na afkondiging, effectief in werking zal treden. Wij hopen alleszins dat ons geduld niet wederom zeven jaar op proef zal worden gesteld...

Het voorontwerp wordt nu ter advies voorgelegd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State en wordt vervolgens ingediend in het parlement.

Spreekwoordelijk gezegd “Er is licht aan het einde van de tunnel”?

Wordt vervolgd...

Auteurs:  Tessa JORDENS
              Gitte LAENEN

Meer info?

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be