CV? Ça va!

CV? Ça va!

Met betrekking tot de technische bekwaamheid van de kandidaten/inschrijvers die meedingen naar een overheidsopdracht zijn er al heel wat discussies voor de Raad van State gevoerd. Middels arrest 231.812 van 30 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat het eisen van de curriculum vitae van de personeelsleden die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de werken (in dit geval) toegestaan is.

Technische bekwaamheid - wettelijk kader

Artikel 68 van het KB Plaatsing d.d. 15 juli 2011 maakt het mogelijk om de technische en beroepsbekwaamheid van de kandidaten of inschrijvers te beoordelen op grond van hun know how, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid.

Artikel 69 van dat KB bevat een opsomming van de referenties die kunnen worden opgevraagd voor de opdrachten voor werken, om de technische en beroepsbekwaamheid van de kandidaten of inschrijvers te beoordelen.

De combinatie van de artikelen 68 en 69 voor de in artikel 68 bedoelde opdrachtcategorieën kan als volgt gebeuren: de aanbestedende overheid die overeenkomstig artikel 68 de bekwaamheid van de kandidaten of inschrijvers kan beoordelen aan de hand van in het bijzonder hun know how, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid, beschikt over veel speelruimte bij het bepalen van de soort van referenties die ze in aanmerking neemt. Zo mag ze kiezen voor andere referenties dan die vermeld in artikel 69, bijvoorbeeld voor een ISO-certificering indien dat aangewezen is. Wanneer ze zich nochtans tegelijk steunt op de artikelen 68 en 69, dan mag ze de referenties van het laatste artikel aanpassen aan de bijzondere eisen van de opdracht in kwestie. Indien de aanbestedende overheid echter uitsluitend opteert voor de toepassing van artikel 69, dan moet ze aan de in het laatste artikel beschreven voorschriften voldoen (voor de in 5° vermelde verklaring betreffende de personeelsbezetting, moet ze zich bijvoorbeeld beperken tot de laatste drie jaar).

Wat de opdrachten betreft waarvoor een Europese bekendmaking vooraf verplicht is, volgt uit artikel 73 van het Koninklijk Besluit Plaatsing 2011 dat geen andere referenties mogen worden verlangd dan die opgesomd in de artikelen 68 en 69.

Technische bekwaamheid - de praktijk

De opdracht zoals besproken in het arrest 231.812 van 30 juni 2015 betrof een opdracht die onderworpen was aan een Europese bekendmaking.  Het voorwerp van de opdracht luidde als volgt: “Leveren en plaatsen, vernieuwen, aanpassen, verplaatsen en onderhoud van wegverlichting, inwendige verlichte signalisatie en voedingscabines (HS/LS) langs autosnelwegen en gewestwegen in het Vlaams Gewest”. De bestreden beslissing betrof die inzake perceel 5: “West-Vlaanderen”.

In het bestek werd met betrekking tot de kwalitatieve selectie bepaald op welke wijze de inschrijver zijn technische bekwaamheid diende aan te tonen. Er wordt onder meer een oplijsting van het personeel gevraagd met de bijhorende cv's:

“De kennis en ervaring van het ter beschikking gestelde personeel van de inschrijver en/of zijn onderaannemers die zullen belast worden met de uitvoering van de opdracht, wordt gestaafd aan de hand van elk curriculum vitae, voorzien van het volgnummer en de initialen van de betrokken persoon, dat inlichtingen bevat inzake de opleiding, diploma's en getuigschriften van de persoon, zijn/haar vorige werkgevers, de projecten en opdrachten waaraan hij/zij heeft meegewerkt en de functies/taken waarmee hij/zij werd belast.”

Het gunningsverslag met gemotiveerde gunningsbeslissing van 24 juli 2013 besloot inzake de verzoekende partij dat, “gezien het ontbreken van documentatie omtrent de studie- en beroepskwalificaties, het indienen van referenties die slechts deels relevant zijn, het deels ontbreken van getuigschriften bij de relevante referenties, het niet voldaan zijn aan de minimale personeelseisen voor dit perceel en de onduidelijkheid m.b.t. het exclusief ter beschikking te stellen materiaal”, zij onvoldoende haar technische bekwaamheid heeft aangetoond en aldus niet geselecteerd kan worden voor verder onderzoek.

De verzoekende partij ging hiermee niet akkoord en wierp in haar verzoekschrift onder andere op dat de aanbestedende overheid referenties opvraagt die niet in artikel 19 (oud artikel 69 KB Uitvoering) van het KB 8 januari 1996 zijn opgenomen en die dus niet mochten worden gevraagd, laat staan aangewend om haar niet te selecteren. Verzoekende partij meende  dat de referenties van technische bekwaamheid op limitatieve wijze staan beschreven in voormeld artikel.

Verzoekende partij was van oordeel dat het bewijs van de technische bekwaamheid van de personeelsleden die “op het veld” de werken zullen uitvoeren niet mocht worden gevraagd op basis van artikel 19.

De Raad van State bevestigde in zijn beoordeling dat het toekomt aan de aanbestedende overheid om te bepalen van welke specifieke referenties blijk moet worden gegeven om de technische bekwaamheid van de inschrijver aan te tonen.

De Raad stelt tevens dat de overheid dienaangaande ook over de nodige beleidsruimte beschikt om andere referenties te eisen dan die opgesomd in artikel 19 (cfr. artikel 68 KB Uitvoering d.d. 15 juli 2011.

Tevens is de Raad van State van oordeel dat niet wordt aangetoond dat de vereiste (met betrekking tot het bijvoegen van de cv's) niet in redelijk verband zou staan met de werken die het voorwerp uitmaken van de opdracht, noch dat ze de mededinging ontoelaatbaar zou beperken of dat de gelijkheid der inschrijvers in het gedrang zou komen.

Gelet op het belang dat de aanbestedende overheid hecht aan de vereiste kwaliteitswaarborg en de projectorganisatie, meent de Raad dat het de aanbestedende overheid in deze niet ten kwade kan worden geduid te vereisen dat ook de kennis en ervaring van het ter beschikking gestelde personeel van de inschrijver en/of zijn onderaannemer die zullen worden belast met de uitvoering van de opdracht, wordt gestaafd met een uitgebreid cv.

Het is aldus voor een aanbestedende overheid mogelijk om in bepaalde technisch moeilijk uit te voeren werken tevens de bekwaamheid van de betrokken personeelsleden te laten aantonen.

Auteur: Yasmine D'hanis

Meer info?

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be