De OCMW-integratie en de olifanten in de kamer

De OCMW-integratie en de olifanten in de kamer

Het parlementaire zomerreces, evenals het mooie weer, liggen intussen achter ons. De parlementsleden lieten bij de hervatting van hun werkzaamheden alvast niet na om het integratiedossier OCMW-Gemeente vanonder het stof te halen en wijzen op enkele opdoemende onweerswolken. De bevoegde ministers zien alvast nog geen buien hangen.

Een nieuwsbrief over de integratie van de OCMW's in de gemeenten, het wordt stilaan een traditie. Na het zoveelste persbericht dat de media haalde, het zoveelste standpunt van de vakorganisaties dat uiteen wordt gezet, de zoveelste nota die over de thematiek wordt verspreid. Ook de leden van de verschillende parlementen stelden na het zomerreces hun zoveelste parlementaire vragen. De bevoegde ministers konden de vele twijfels die er rond het integratieparcours blijven hangen echter niet wegnemen. Met de beoogde integratiedatum in 2019 en de discussie over noodzakelijkheid van een bijzondere meerderheidswet lijken alvast twee olifanten steeds meer ruimte te vullen in de kamer.

In de Vlaamse commissie voor bestuurszaken en binnenlands bestuur ging het op 22 september vooral over de onzekerheid die er bij de betrokken lokale besturen heerst over de timing. De bevoegde minister verwijst naar de veelvuldige contacten die haar kabinet onderhoudt met het kabinet van de federaal bevoegde minister. Minister Homans zet in de verf dat het aan federaal minister Borsus is om aanpassingen te doen aan de federale OCMW-wet en meent geen indicaties te detecteren dat zulks niet zal gebeuren of dat de timing niet gehaald zou worden. Met gebruik van de nodige beeldspraak stelt de minister “Ik hoop dat er binnen zeer afzienbare tijd op federaal niveau een ei wordt gelegd, zodat we duidelijkheid kunnen verschaffen”.

In de federale commissie voor de maatschappelijke hernieuwing van 7 oktober maakte de legaliteitsdiscussie het voornaamste voorwerp van de dans uit. Minister Borsus geeft aan zich te baseren op verscheidene studies en is daarmee een voorontwerp van wet aan het voorbereiden. Hij zegt er op toe te zien dat het regeerakkoord “zo getrouw mogelijk” wordt uitgevoerd. Minister Borsus vestigt daarbij zelf de aandacht op de fundamentele tegenstrijdigheid van de verschillende studies met betrekking tot de mogelijkheid van het gebruik van een gewone wet om de afschaffing van de rechtspersoonlijkheid van het OCMW te funderen. Tevens wijst hij op de schier Gordiaanse knoop van de pacificatiewet en legt hij de nadruk op de verschillende wensen van de verschillende gewesten, en de bijhorende moeilijkheden om één en ander in een sluitende en consistente tekst te gieten.

Inhoudelijk weinig nieuws onder de zon dus tot op heden, en dit ondanks de toch wel mooie zomer. Wel nieuw lijkt de steeds meer voorwaardelijke toon in de woorden van de ministers: “de materie is juridisch ingewikkeld en politiek gevoelig”. En die olifanten? Die blijven maar groeien...Ardua per praeceps gloria vadit iter!

Auteur: Roel Van Eetvelt

Meer info?

Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Steven MICHIELS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be