Schadevergoeding tot herstel voor het eerst toegekend door Raad van State

Schadevergoeding tot herstel voor het eerst toegekend door Raad van State

Op 2 oktober 2015 kende de Raad van State middels arrest nr. 232.416 voor het eerst een schadevergoeding tot herstel toe. Deze mogelijkheid in hoofde van de Raad van State werd vorig jaar ingevoerd middels het nieuwe artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

Sinds maart 2014 heeft de Raad van State er een bevoegdheid bij gekregen, nl. het toekennen van een schadevergoeding in geval van een bestuurshandeling die nadeel heeft berokkend aan de betrokkene.

Het huidig artikel 11bis RvS-wet luidt als volgt:

"Elke verzoekende of tussenkomende partij die de nietigverklaring van een akte, een reglement, of een stilzwijgend afwijzende beslissing vordert met toepassing van artikel 14, § 1 of § 3, kan aan de afdeling bestuursrechtspraak vragen om haar bij wijze van arrest een schadevergoeding tot herstel toe te kennen ten laste van de steller van de handeling indien zij een nadeel heeft geleden omwille van de onwettigheid van de akte, het reglement of de stilzwijgend afwijzende beslissing, met inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en particulier belang."

Schadevergoeding voor gederfd loon

De zaak waarin voor het eerst toepassing van artikel 11bis werd gemaakt, betreft de weigering om een identificatiekaart af te leveren aan een beveiligingsfirma die een bewakingsagent in dienst wilde nemen.

De FOD Binnenlandse Zaken weigerde de betrokken kaart, omdat de betrokkene voordien strafrechtelijk veroordeeld was.

Die veroordeling bleek echter uitgewist waardoor ze door de FOD niet meer kon worden aangevoerd als weigeringsgrond.

De FOD trok haar weigeringsbeslissing in en leverde de identificatiekaart toch af.

De Raad van State had de weigeringsbeslissing eerder op 31 oktober 2013 geschorst en heeft vervolgens op 24 juli 2014 geoordeeld dat er geen nood meer was aan een beslissing ten gronde.

De betrokkene had intussen wel een lager loon ontvangen dan wat hij als bewakingsagent zou hebben verdiend. Via een schadevergoeding tot herstel poogde hij het gederfde loon te recupereren.

Schade-fout-causaal verband

De Raad van State heeft de vordering tot schadevergoeding tot herstel gegrond verklaard en kende een vergoeding toe van 8.739,29 euro.

Dat bedrag betreft de schade (met name het gederfd inkomen rekening houdend met de relevante collectieve arbeidsovereenkomst en de indexatie) dewelke voortvloeit uit (causaal verband: enkel uit de weigering tot afgifte van de kaart volgt het gederfd inkomen. De beveiligingsfirma had na de weigering tot afgifte van de identificatiekaart nog de intentie om de man in dienst te nemen voor de baan als bewakingsagent) de onwettige handeling (fout, bestaande uit de weigering om de kaart af te geven ondanks de uitwissing).

We zijn benieuwd of deze bevoegdheid van de Raad van State populair zal blijken. We houden U alleszins op de hoogte.

Auteur: Yasmine D'hanis

Meer info?

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be