Omzetting van de nieuwe concessierichtlijn nadert met rasse schredenů

Omzetting van de nieuwe concessierichtlijn nadert met rasse schreden...

Op de ministerraad van 27 november 2015 werd een voorontwerp van wet goedgekeurd waarin de Europese richtlijn met betrekking tot concessies voor werken en diensten (RL 2014/23/EU) zou worden omgezet in het Belgische recht. De tekst werd thans overgemaakt naar de afdeling Wetgeving van de Raad van State voor advies.

De “concessieovereenkomst” zorgt reeds geruime tijd voor de nodige rechtsonzekerheid. Een van de fundamentele problemen is dat het bijzonder moeilijk is om de concessie af te bakenen ten aanzien van andere rechtsfiguren. Bovendien gelden er aparte regelgevingen voor de concessie van openbare werken en de concessie van openbare diensten, niettegenstaande het feit dat zij gelijkaardige kenmerken vertonen.

Onder de huidige regelgeving is in de wetgeving overheidsopdrachten een afzonderlijk regime bepaald voor de concessies van openbare werken. Deze regelgeving is echter niet apart opgenomen, maar is opgenomen binnen de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Dit maakt het des te vervelender daar de concessie van openbare diensten, niet onder het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten valt onder de huidige regelgeving. Echter, overeenkomstig vaststaande rechtspraak is de aanbestedende overheid wel nog steeds verplicht tot transparantie en zijn er dus nog steeds na te leven regels die ook van toepassing zijn op de concessie van openbare werken.

De nieuwe richtlijn 2014/23/EU voorziet echter in een volledig afzonderlijke regeling voor zowel de concessie van openbare werken als de concessie van openbare diensten. De beide vormen worden nu aldus samen geregeld en worden voorzien van hun eigen, duidelijke gunningsregels. Aldus zal er meer duidelijkheid zijn omtrent het beheer van dergelijke concessies.

Met de omzetting van deze richtlijn beantwoordt de regering aan de oproep van de Europese Commissie om een einde te maken aan de heersende rechtsonzekerheid in dit domein en het wegwerken van de belemmeringen die verstoringen veroorzaken in de werking van de interne markt.

Het voorontwerp van wet heeft als doel om eenvoudige en duidelijke regels in te voeren die rekening houden met de bijzondere kenmerken van de concessieovereenkomsten ten opzicht van overheidsopdrachten. In dat opzicht is het voorzien van een aparte regelgeving een aanzienlijke stap vooruit.

Een duidelijkere en efficiëntere regelgeving met betrekking tot concessieovereenkomsten zou als gevolg moeten hebben dat de efficiëntie van de overheidsbestedingen verhoogt. Bovendien moet het gemakkelijker worden voor KMO's om toegang te verkrijgen tot de gunning van dergelijke concessieovereenkomsten en zouden zij hierin een billijker aandeel moeten krijgen, zowel op lokaal vlak als op het niveau van de Europese Unie.

De nieuwe wet heeft aldus hoge verwachtingen in te lossen!

Auteur: Sarah VAN HAEGENDOREN en Gitte LAENEN

Meer info?
Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be