Een erkenning of voorafgaande vergunning te veel? Zet het om in een voorafgaande vergunning voor een andere voorziening!

Een erkenning of voorafgaande vergunning te veel? Zet het om in een voorafgaande vergunning voor een andere voorziening!

Op 30 november 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 betreffende de omzetting van voorafgaande vergunningen of erkenningen voor centra voor kortverblijf of woonzorgcentra en tot wijziging van de regelgeving betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra.

Middels voormeld besluit, heeft de Vlaamse Regering verschillende zaken beslist:

(i) Opschorting tot indienen van een erkenningskalender voor de jaren 2018 en 2019;

(ii) Verlenging tot 31 december 2020 van de voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf of woonzorgcentra die vóór 1 januari 2014 zijn verleend voor de volgende werken:
1°het bouwen, het inrichten, het in gebruik nemen of het verplaatsen van de activiteiten naar een andere inplantingsplaats binnen de zorgregio van een centrum voor kortverblijf of een woonzorgcentrum, als die initiatieven een verdere invulling van de programmatie van die centra impliceren;
2° het verhogen van de capaciteit van een centrum voor kortverblijf of een woonzorgcentrum dat erkend of voorafgaandelijk vergund is;

(iii) Mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke omzetting van een voorafgaande vergunning of erkenning voor een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf in een voorafgaande vergunning voor een andere ouderenvoorziening, in een planningsvergunning voor een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis, of in een erkenning van een thuisvoorziening, telkens binnen dezelfde zorgregio.

Op welke wijze de aanvraag tot omzetting van een voorafgaande vergunning of erkenning dient te gebeuren, is heden nog niet duidelijk. Het besluit van 13 november 2015 stelt enkel dat de aanvraag zal moeten worden ingediend bij de administrateur-generaal. De procedure en de voorwaarden om deze aanvraag in te dienen, moeten nog worden vastgesteld door de Vlaamse Regering. Het besluit van 13 november 2015 benadrukt wél dat er hierbij rekening zal worden gehouden met de beschikbare budgettaire middelen....

Wordt vervolgd!

Auteur: Stéphanie TAELEMANS

Meer info?
Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of Cies.Gysen@gdena-advocaten.be

Meer info?
Contacteer Stéphanie TAELEMANS
Advocaat
Tel. 015/40.49.40 of Stephanie.Taelemans@gdena-advocaten.be