Binnenkort consignatiemogelijkheid voor de bouwheer in het geval van een betwiste rechtstreekse vordering van de onderaannemer (art. 1798 B.W.)

Binnenkort consignatiemogelijkheid voor de bouwheer in het geval van een betwiste rechtstreekse vordering van de onderaannemer (art. 1798 B.W.)

De actuele regeling inzake de rechtstreekse vordering van de onderaannemer leidt in de praktijk vaak tot problemen in het geval de hoofdaannemer de aanspraken van de onderaannemer betwist.

Gelet op het risico om tweemaal te moeten betalen, nemen de meeste bouwheren een afwachtende houding aan en gaan zij voorlopig niet over tot uitbetaling van het betwiste bedrag. Hierdoor stelt de bouwheer zich echter bloot aan de betaling van verwijlsintresten, eventuele schadebedingen, ... . Tegelijk loopt hij het risico dat de hoofdaannemer en/of onderaannemer de uitvoering van de werken schorst omwille van de niet-betaling.

De wetgever wil in dergelijke gevallen een oplossing trachten te bieden door de invoering van een mogelijkheid tot consignatie van deze gelden door de bouwheer.

Hiertoe wordt artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek aangevuld met een derde lid:

“In geval van betwisting tussen de onderaannemer en de aannemer, kan de bouwheer het bedrag storten in de Deposito- en Consignatiekas of op een geblokkeerde rekening op naam van de aannemer en onderaannemer bij een financiële instelling. De bouwheer is hiertoe verplicht indien hij hiertoe schriftelijk wordt verzocht door de hoofdaannemer of de onderaannemer.”

Dergelijke consignatie zou dan in hoofde van de bouwheer bevrijdend werken, minstens als “voorwaardelijke betaling”, en dit zowel opzichtens de hoofdaannemer als de onderaannemer. Desgevallend lopen ook de eventueel door de bouwheer verschuldigde verwijlsintresten niet verder op.

Dit nieuwe derde lid van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek zou uiterlijk 1 januari 2017 in werking treden.

Auteur: David Van Valckenborgh

Aarzel niet ons te contacteren voor al uw vragen over dit onderwerp. Ook voor al uw overige vragen met betrekking tot het privaat bouwrecht kunt u bij GD&A Advocaten terecht.

Meer info?

Contacteer David VAN VALCKENBORGH
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of david.vanvalckenborgh@gdena-advocaten.be

 GD&A Advocaten beschikt over een ervaren team van advocaten gespecialiseerd in het privaat bouwrecht.

Zij kan aan alle bouwactoren een zeer ruime dienstverlening bieden die onder meer bestaat uit:
 adviesverlening bij de totstandkoming van contracten,
 adviesverlening m.b.t. de uitvoering van verbintenissen,
 voeren van onderhandelingen,
 geschillenbeslechting (met inbegrip van het nemen van bewarende maatregelen),
 deelnemen aan expertisevergaderingen, ... .

Haar advocaten hebben een bijzondere expertise inzake de begeleiding van bouwactoren bij geschillen tijdens en na de uitvoering van grote en complexe bouwprojecten.

Hierbij streeft GD&A Advocaten telkens opnieuw naar een kostenefficiënte, pragmatische en oplossingsgerichte aanpak.

Zo mogelijk tracht GD&A Advocaten in eerste instantie een afdoende minnelijke oplossing te bereiken in plaats van te verglijden in dure en tijdrovende gerechtelijke procedures en/of expertises.