Het departement zorg zet 2016 vliegend in met de Ministeriële goedkeuring van de oprichting van het Zorgbedrijf Brasschaat!

Het departement zorg zet 2016 vliegend in met de Ministeriële goedkeuring van de oprichting van het Zorgbedrijf Brasschaat!

GD&A Advocaten is al jaren prominent aanwezig in de zorgsector. Na eerder pionierswerk van GD&A bij de begeleiding van het Agentschap Binnenlands Bestuur aangaande de decreetswijziging in 2012 rond OCMW-Verenigingen en de eerste succesvolle oprichtingstrajecten van publieke en private zorgbedrijven wordt nu Zorgbedrijf Brasschaat boven de doopvont gehouden. In dat kader zal het OCMW van Brasschaat de gehele exploitatie van het woonzorgcentrum Vesalius evenals het dagverzorgingscentrum en de assistentiewoningen Balderhof  overdragen aan de door de minister goedgekeurde publiekrechtelijke vereniging. Dit vormt voor GD&A Advocaten de perfecte gelegenheid om de officiële oprichting van een spiksplinternieuw “Departement Zorg” aan te kondigen.

Aanvankelijk besliste het bestuur van Brasschaat om een participatief project op te starten. Zo werd onder begeleiding van GD&A Advocaten op 7 juli 2014 een leidraad gepubliceerd teneinde de markt te raadplegen om op zoek te gaan naar een geschikte partner. Er werden maar liefst zes kandidatuurstellingen ingediend zowel door private als publieke rechtspersonen. Tijdens de onderhandelingsfase met de voorkeursbieder besliste het OCMW evenwel om het participatief project stop te zetten en om over te gaan tot de oprichting van een publiekrechtelijke vereniging overeenkomstig Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet. Het OCMW Brasschaat zal hierbij als enig stichtend lid optreden, doch de mogelijkheid tot deelname van andere besturen wordt niet uitgesloten. Ter voorbereiding van de oprichting van het “Zorgbedrijf Brasschaat” werd opnieuw een beroep gedaan op GD&A Advocaten. Wij verleenden bijstand voor de opmaak van de statuten, motiveringsnota en de redactie van de beslissingen van het College van burgemeester en schepenen, de OCMW-raad en de gemeenteraad. Ook stonden wij het bestuur bij in de onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties en de opmaak van het protocol. In een laatste fase werd het oprichtingsdossier in dialoog met de administratie op punt gesteld zodat het OCMW eind november 2015 haar gefundeerd oprichtingsdossier formeel ter goedkeuring aan de gemeenteraad en de Vlaamse Regering kon overmaken.

Nog geen maand later, op 23 december 2015, kwam de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, na analyse van het dossier, tot de vaststelling dat het dossier en de betreffende artikelen van de statuten van het Zorgbedrijf Brasschaat stroken met de bepalingen van hoofdstuk I van Titel VIII van het OCMW-decreet en met het beleid van de Vlaamse Regering. De keuze voor verzelfstandiging in de vorm van een vereniging met één lid werd tevens afdoende gemotiveerd bevonden. De aldus geformuleerde en afgelijnde doelstelling van de vereniging wordt door de minister als voldoende omschreven geacht en niet strijdig bevonden met de kerntaakstelling van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals vervat in de betreffende wetten en decreten.

De minister besliste dan ook om de oprichting van de publiekrechtelijke vereniging, onder de benaming Zorgbedrijf Brasschaat, goed te keuren. Ondertussen wordt de opstart ingeleid.

Voor de begeleiding bij de oprichting van private – of publiekrechtelijke OCMW-verenigingen kan U bij GD&A rekenen op een op elkaar ingespeeld team dat haar meerwaarde bij de daadwerkelijke realisaties van lokale verzelfstandigingen bewezen heeft. Daarnaast behandelen wij dagdagelijks andere dossiers in de zorgsector (bv. afstoting gezinszorg en aanvullende thuiszorg, erkenningskalender, concessieovereenkomst voor uitbating van woonzorgcentra of uitbating van kinderdagverblijf of uitbesteding van maaltijdbedeling, financieringstechnieken…).

GD&A Advocaten besliste per 1 januari 2016 dan ook officieel om een nieuw “Departement Zorg” op te richten onder leiding van Cies Gysen, Steven Michiels en departementshoofd Stéphanie Taelemans met als medewerkers Janina Vandebroeck, Jente Wouters, Sarah Vanhaegendoren. Vanaf 1 september 2016 worden wij ondermeer versterkt met de komst van Niels Van Eygen.

Daarnaast kan het Departement Zorg terugvallen op de ondersteuning van de bestaande teams in administratief recht, overheidsopdrachten, fiscaliteit, omgevingsrecht, ondernemingsrecht, en privaat bouwrecht zodat onze klanten verzekerd zijn van een integrale en betrokken dienstverlening op maat.

 

Meer info?

Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Stéphanie Taelemans
Advocaat
Tel. 015/40.49.40 of stéphanie.taelemans@gdena-advocaten.be