GD&A Advocaten en Probis leveren baanbrekend werk bij de oprichting van de VZW Woonzorgcentrum Zilverbos (Titel VIII, Hoofdstuk IV OCMW-vereniging).

GD&A Advocaten en Probis leveren baanbrekend werk bij de oprichting van de VZW Woonzorgcentrum Zilverbos (Titel VIII, Hoofdstuk IV OCMW-vereniging).

In juli 2014 publiceerde het OCMW van Zelzate een door ons team geredigeerde leidraad om op zoek te gaan naar een partner voor het beheer en de uitbating van het toenmalige Woonzorgcentrum Home Bloemenbos en dit via een participatieve samenwerking overeenkomstig het OCMW-decreet. 

Drie privaatrechtelijke vzw’s dienden hun kandidatuur in. Het samenwerkingsverband VZW Veilige Have en VZW Sint-Lucas werd na een beoordeling op basis van ervaring en knowhow, visie op werking, financieel voorstel, visie op samenwerking en visie op personeel als geprefereerde onderhandelingspartner aangeduid.

De onderhandelingen met de VZW Veilige Have en de VZW Sint-Lucas ressorteerden in een evenwichtige samenwerkingsovereenkomst die vertaald werd in de statuten van een op te richten Titel VIII, Hoofdstuk IV OCMW-vereniging. Na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties werd  een protocol ondertekend. Overeenkomstig artikel 247/2 OCMW-decreet werd het dossier vervolledigd met een motiveringsnota, een financieel plan evenals een bestuursplan. De documenten werden afgetoetst met de toezichthoudende overheid alvorens deze te laten goedkeuren door de OCMW-raad en de gemeenteraad.

Op 4 november 2015 werd het gefinaliseerde oprichtingsdossier bij de toezichthoudende overheid ingediend, waarna deze op 23 december 2015 hieraan -in kerstverpakking- haar goedkeuring verleende.

Na een aantal recente weigeringen van de toezichthoudende overheid tot goedkeuring van andere privaatrechtelijke OCMW-verenigingen, hetgeen bij lokale besturen en sommige rechtsleer de vraag ontlokte of de Titel VIII hoofdstuk IV verenigingen nog wel soelaas kon bieden, lijkt het licht terug te schijnen over het instrument dat bij decreetswijziging van 29 juni 2012 in het leven werd geroepen om bestaande en nieuwe woonzorgcentra met publieke partners perspectief en overlevingskansen te bieden.

Het volledige proces van A – Z werd op intensieve wijze begeleid door Probis en GD&A Advocaten. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat dit oprichtingstraject andere besturen en hun partners kan inspireren als alternatieve piste om de fel geplaagde woonzorgsector van wat extra zuurstof en samenwerkingsmogelijkheden te voorzien. Coniunctis viribus!

 

Meer info?

Contacteer Cies GYSEN

Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of
cies.gysen@gdena-advocaten.be

 

Contacteer Stéphanie Taelemans

Advocaat
Tel. 015/40.49.40 of
stéphanie.taelemans@gdena-advocaten.be