FinanciŽle veranderingen op til in de zorgsector

Financiële veranderingen op til in de zorgsector 

Op federaal niveau worden er wijzigingen aangebracht aan het Koninklijk Besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. Dit heeft tot gevolg dat de ziekenhuisfinanciering op enkele punten verandert. Zo komt er bijvoorbeeld extra geld voor proefprojecten betreft de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren. De financiering van de ziekenhuisapotheek wordt ook dit jaar niet geactualiseerd.

In de ouderenzorg komt de gesco-subsidiëring dan weer in beeld. In haar programmadecreet van 19 december 2014 kondigde de Vlaamse Regering de uitdoving of de regularisatie van de gesco’s aan. Naar aanleiding van dit programmadecreet zijn er verschillende regularisatiebesluiten genomen.

De regularisatiebesluiten hadden oorspronkelijk tot doel om de bijzondere regeling voor de gesco’s en de tegemoetkomingen voor de plaatselijke besturen te doen verdwijnen, doch met een premie om de regularisatie te vergoeden. In die zin heeft de Vlaamse Regering met ingang van 1 april 2015 een regularisatie doorgevoerd bij de zogenaamde ‘contingentgesco's’.

Eind vorig jaar is er opnieuw een regularisatiebesluit verschenen met een ruimere regularisatie en uitdoving. Doch, zoals dit wel eens meer het geval is in de zorgsector (cfr. onze nieuwsbrieven inzake de erkenningskalender), werd het wijzigingsdecreet dat de rechtsgrond vormt voor het nieuwe regularisatiebesluit, pas op 5 februari 2016 gepubliceerd, terwijl het besluit al op 29 december 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad.

Het wijzigingsdecreet van 18 december 2015 brengt als boodschap dat de regularisatiepremie, zoals omschreven in het programmadecreet van 19 december 2014 en die nominaal 95% van de betreffende loonsubsidie en de werkgeversbijdragevermindering omvat, niet langer kan worden beschouwd als een vast en decretaal afdwingbaar subsidierecht voor de werkgever.

Verder wordt in het decreet gesteld dat de Vlaamse Regering de machtiging krijgt om ‘projectgesco-overeenkomsten’ met werkgevers te beëindigen wanneer die niet langer overeenstemmen met de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering. Er wordt daarbij rekening gehouden met de aard, de omvang en de doelstelling van de overeenkomst.

Voor de ouderenvoorziening zal het agentschap Zorg en Gezondheid elk jaar bepalen welke ouderenvoorzieningen en - per voorziening - hoeveel VTE’s in een gewezen gescostatuut in aanmerking komen voor subsidiëring. Het agentschap legt ook het maximale subsidiebedrag per ouderenvoorziening vast. De manier waarop dit zal gebeuren, wordt geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016, gepubliceerd op 3 februari 2016. Belangrijk blijft hierbij te onthouden dat de ouderenvoorziening de effectieve tewerkstelling van de gewezen gesco’s zélf moet bewijzen en dit vóór 1 april van het jaar dat volgt op het subsidiejaar. Deze vervanging voor de zogenaamde ‘projectgesco’s’ geldt niet alleen voor de lokale besturen, maar ook voor de vzw’s.

Toch zal de impact van het verdwijnen van de gesco’s het grootst zijn bij de lokale besturen. Daarom stelt het wijzigingsdecreet dat de Vlaamse Regering moet voorzien in een gepaste beëindigingsregeling, die onder meer rekening houdt met het profiel van de werknemers en het sociaal passief van de getroffen werkgevers. Deze regeling werd reeds voorzien in het regularisatiebesluit dat gepubliceerd werd op 5 februari 2016. Zo wordt er, net zoals bij de vorige regularisatie, een subsidie toegekend om de beëindiging of de regularisatie te vergoeden. Het bedrag van deze subsidie werd nog niet vastgesteld. Het zal aan de Vlaamse minister die na de regularisatie wordt bevoegd, toekomen om voor de ex-gesco’s het subsidiebedrag te bepalen rekening houdende met de aard, de omvang en de doelstelling van de activiteiten van de werkgever.

Als advocatenkantoor met specialisatie in de juridische en financiële aspecten van de zorgsector, volgt GD&A de betrokken wijzigingen in het regelgevend kader op de voet.


Meer info en vragen?

Contacteer Cies GYSEN

Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of Cies.Gysen@gdena-advocaten.be


Contacteer Stéphanie TAELEMANS
Advocaat
Tel. 015/40.49.40 of Stephanie.Taelemans@gdena-advocaten.be