OCMW-integratie: op naar de Raad van State

OCMW-integratie: op naar de Raad van State

 

Een nieuwe episode in het integratiestreven van OCMW en gemeente verdient een nieuwe nieuwsbrief. Eerder al werd in de Vlaamse commissie voor bestuurszaken en binnenlands bestuur van 16 februari jl. aangekondigd dat een nieuwe speler zijn intrede zou maken. Intussen werd een eerste voorontwerp van wet door de federale ministerraad voorgelegd voor advies aan de Raad van State.

Vlaams minister Homans had aangedrongen op duidelijkheid en een officieel standpunt van het Kernkabinet van de Federale Regering. In de informatie die de minister daarop heeft verkregen komt een nieuwe verhaallijn naar voor. Aangegeven werd in de commissie dat het Kernkabinet van 5 februari 2016 beslist zou hebben een wetgevende tekst en een memorie van toelichting voor te leggen aan de Raad van State voor advies.

Dienaangaande werd het intussen duidelijk dat er op 26 februari 2016 binnen de federale ministerraad een eerste lezing van het voorontwerp van de wet tot wijziging van de organieke wet over de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, heeft plaatsgevonden. Dit voorontwerp zou, in overeenstemming met het regeerakkoord, erop gericht zijn om de gemeentelijke overheden de opdrachten te laten uitvoeren die momenteel exclusief aan de OCMW’s toekomen. Het voorontwerp zou, zoals verwacht, niet van toepassing zijn op de zes faciliteitengemeenten uit de Brusselse rand, noch op de gemeenten Komen-Waasten en Voeren.

Meer concreet wordt een aanpassing bij gewone wet van artikel 2 van de OCMW-wet voorgesteld, in die zin dat hieraan wordt toegevoegd dat ook de gemeenten rechtstreeks de opdrachten kunnen uitvoeren die werden toegewezen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Gelet op de eerdere tegenstrijdige juridische adviezen over dit thema, moest tijdens de ministerraad reeds blijken dat er nog heel wat onduidelijkheden resteerden. Het advies van de Raad van State zal dan ook cruciaal zijn en –hopelijk- enige duidelijkheid kunnen scheppen. Onder meer de bevoegdheidsverdelende regels en het instrumentum (gewone wet vs. bijzondere wet) zullen ongetwijfeld aan bod komen.

Als alles goed gaat zou het de bedoeling zijn om de huidige teksten, naar aanpassing volgens de adviezen van de Raad van State, in een tweede lezing goed te keuren binnen de federale ministerraad.

Afgewacht dient of de Raad het dossier in een stroomversnelling kan brengen, dan wel de roep om alternatieve oplossingen net zal versterken.

GD&A advocaten volgt dit alvast voor u op.

 

Auteur: Roel Van Eetvelt en Wouter Rubens

 

Meer info?
Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of
cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Jonas DE WIT
Advocaat
Tel. 015/40.49.40 of
jonas.dewit@gdena-advocaten.be