Btw op terbeschikkingstelling personeel: van het vel en de beer

Btw op terbeschikkingstelling personeel: van het vel en de beer

In de Beslissing Btw nr. E.T.128.015 dd. 12.02.2016 heeft de fiscus de nieuwe circulaire over het btw-statuut van overheden (Circulaire AAFisc Nr. 42/2015 (nr. E.T.125.567) dd. 10.12.2015) in 17 concrete vragen en antwoorden toegepast (FAQ). De laatste vraag betreft de toepassing van de btw op de doorrekening van personeelskosten tussen overheden.

Diverse nieuwsberichten lijken de indruk te wekken dat lokale besturen en andere overheidsinstanties nooit btw moeten aanrekenen op de vergoeding voor personeel dat ze aan elkaar ter beschikking stellen. Deze interpretatie is mogelijks te ruim.

FAQ 17 luidt letterlijk als volgt:

17. Is een gemeente of een OCMW belastingplichtig voor de terbeschikkingstelling van personeel aan een ander publiekrechtelijk lichaam?

De administratie aanvaardt dat de terbeschikkingstelling van personeel door een gemeente of een OCMW aan een ander publiekrechtelijk lichaam geen aanleiding geeft tot (potentiële) concurrentieverstoring in de zin van artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek.

Niettemin behoudt zij zich het recht voor op dit standpunt terug te komen wanneer zou blijken dat andere private economische operatoren die gelijkaardige handelingen verrichten hier enig nadelig gevolg van zouden ondervinden.”.

Het is evenwel onduidelijk wat de fiscus precies bedoelt met “een ander publiekrechtelijk lichaam” waaraan personeel door gemeente of OCMW wordt terbeschikking gesteld. Meer concreet stelt zich de vraag of ook de terbeschikkingstelling met doorrekening van loonkosten aan een EVA van gemeente of OCMW, bijvoorbeeld aan autonome gemeentebedrijven of OCMW-verenigingen (zorgbedrijven, ziekenhuizen,…) eveneens als niet concurrentieverstorend wordt aangemerkt en dus buiten de btw-sfeer blijft.

In een strikte interpretatie is er enkel sprake van niet-concurrentieverstoring (en is er dus geen btw-plicht) indien een publiekrechtelijk lichaam, onderworpen aan het bijzondere btw-statuut van artikel 6 WBTW, personeel terbeschikking stelt aan een ander publiekrechtelijk lichaam, eveneens onderworpen aan het bijzondere btw-statuut van artikel 6 WBTW. In deze strikte interpretatie zijn terbeschikkingstellingen tegen vergoeding aan AGB’s of OCMW-verenigingen wel concurrentieverstorend (en belastbaar), vermits deze EVA’s niet onder het toepassingsgebied van art. 6 WBTW vallen.

In een ruime interpretatie geldt voormelde kwalificatie als niet-concurrentieverstorend eveneens bij een terbeschikkingstelling tegen vergoeding aan publiekrechtelijke EVA’s zoals autonome gemeentebedrijven of publiekrechtelijke OCMW-verenigingen (Titel VIII, Hoofdstuk I OCMW-decreet).

VZW’s, ook al betreft het privaatrechtelijke EVA’s, lijken steeds uit de boot van de tolerantie te vallen, vermits ze niet publiekrechtelijk van aard zijn.

De circulaire bevestigt wel duidelijk dat gratis diensten, zoals het kosteloos terbeschikking stellen van personeel, niet aan de btw wordt onderworpen (randnummers 27 en 28 circulaire). 

De fiscus lijkt eerder de strikte interpretatie genegen te zijn. Voorzichtigheid is dus geboden. Als specialisten btw, verzelfstandiging en zorg volgt GD&A advocaten deze materie op de voet. GD&A advocaten heeft aan de centrale diensten van de btw-administratie ter zake een duidelijk standpunt gevraagd. Vanzelfsprekend houden wij u hieromtrent verder op de hoogte.

 

Auteur: Steven Michiels

Meer info?

Contacteer Steven MICHIELS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be