Nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten - er is licht aan het einde van de tunnel!

Nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten - er is licht aan het einde van de tunnel!

GD&A Advocaten berichtte eerder al dat de Ministerraad het voorontwerp voor een nieuwe basiswet Overheidsopdrachten eind vorig jaar goedkeurde. Het voorontwerp is nu geëvolueerd naar een heus wetsontwerp dat vrij te consulteren is op de website van de Kamer. Bezint eer ge begint - het volledig parlementair stuk bedraagt maar liefst 614 bladzijden leesplezier.

Het wetsontwerp introduceert verschillende nieuwe aspecten, maar wil ook harmoniseren. Voor het eerst lijkt de Belgische traditie te worden verlaten en vaart ook onze wetgever een Europese koers. Voor veel bepalingen wordt er immers geen onderscheid meer gemaakt tussen overheidsopdrachten boven of onder de Europese drempelbedragen. Bovendien worden elementen die voorheen terug gevonden konden worden in de Koninklijke Besluiten nu geïncorporeerd in de wet, o.a. de technische specificaties en de keurmerken.

Ook inzake de plaatsing van overheidsopdrachten worden er grondige wijzigingen doorgevoerd. Zo is er een specifieke plaatsingsprocedure ontwikkeld, het zogenaamde innovatiepartnerschap, die het mogelijk maakt om ontwikkeling en aankoop te koppelen en waarbij dus geen afzonderlijke procedure meer noodzakelijk is.

Andere belangrijke nieuwigheden zijn de uitzonderingen op de principiële toepassing van het overheidsopdrachtenrecht, zoals het jurisprudentieel ontwikkelde inhouse-principe en de horizontale samenwerking. Ook is onderhandelen niet meer de uitzondering. Het nieuwe begrip mededingingsprocedure met onderhandeling mag middels het nieuwe wetsontwerp op een regelmatigere basis worden aangewend.

Nog een in het oog te houden evolutie is deze van de uitsluitingen. De uitsluitingsgrond in verband met fiscale en sociale schulden leidt in de nieuwe wet tot een verplichte uitsluiting van de betrokken inschrijver. Ook het principe van de aanvaarde factuur kan thans worden toegepast voor opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000 euro, voorheen was dit slechts 8.500 euro.

Tijdige omzetting?

In de wandelgangen wordt er echter gefluisterd dat de nieuwe wet niet snel in werking zal treden. Er zou ‘gewacht’ worden op de broodnodige uitvoeringsbesluiten. Hiermee wordt onder andere het KB Plaatsing klassieke sectoren bedoeld.

Bepaalde kernelementen van de overheidsopdrachtenreglementering dienen inderdaad nog geregeld te worden, zoals het onderzoek naar de regelmatigheid van de offertes en het prijsonderzoek.

Er kan echter wel - met enige voorzichtigheid - gesteld worden dat het nieuwe wettelijk kader eind dit jaar in werking zal treden. Ook het Koninklijk Besluit dat verder uitvoering dient te geven aan de nieuwe Overheidsopdrachtenwet zou tegen dan definitief moeten zijn, zodat zowel de wet als het KB samen in werking zouden kunnen treden.

Over een mogelijke implementatie van de richtlijn betreffende de concessieovereenkomst is vooralsnog geen verder nieuws.

Directe werking richtlijnen

De implementatietermijn van de Europese richtlijnen 2014 werd vastgesteld op 24 maanden. Concreet betekent dit dat de wetgeving die de richtlijnen omzet, in werking dient te treden uiterlijk op 18 april 2016.

Zoals eerder gesteld, ziet het er niet naar uit dat deze datum zal worden gehaald, een laattijdige omzetting lijkt onafwendbaar te zijn met de nodige gevolgen.

Immers, ingeval er tegen 18 april 2016 nog geen overstemmende nationale wetgeving voorhanden is, dan kan een particulier zich ten aanzien van de overheid rechtstreeks beroepen op de bepalingen van de richtlijnen die ‘voldoende duidelijk en nauwkeurig’ zijn en rechten toebedelen aan particulieren. De bepalingen moeten met andere woorden precies geformuleerd zijn en mogen geen afwijkingsmogelijkheden voor de lidstaten bevatten. In beginsel kan worden aangenomen dat de meeste bepalingen van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten hieraan voldoen.

Er staan ons dus spannende tijden te wachten - enerzijds wachten we vol ongeduld op de inwerkingtreding van de nieuwe wet, maar ook de toepassing van deze nieuwe regels in de praktijk kijken we tegemoet.

 

Uitgebreidere informatie gewenst?

GD&A Advocaten is uiterst gespecialiseerd in alle facetten van het overheidsopdrachtenrecht en volgt de betrokken wijzigingen in het regelgevend kader op de voet. GD&A Advocaten biedt hierbij uiteenlopende opleidingen aan voor zowel aanbestedende overheden, ondernemingen als andere geïnteresseerden.

Bron: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1541/54K1541001.pdf


Auteur: Tessa JORDENS

           

Meer info?

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be