Het stond in de sterren geschreven Op 13 april 2016 keurde minister Homans de oprichting van Zorggroep Orion goed!

Het stond in de sterren geschreven … Op 13 april 2016 keurde minister Homans de oprichting van Zorggroep Orion goed! 

In mei 2015 werd GD&A Advocaten aangesteld door het OCMW van Turnhout voor de begeleiding bij de verzelfstandigingsoperatie rond de publieke ouderenzorg (WZC, assistentiewoningen, dienstencentra). Uiteindelijk werd na grondige afweging geopteerd voor de oprichting van een publiekrechtelijke vereniging overeenkomstig Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet. 

Nadat het OCMW eind 2015 had beslist om de vereniging de astrologische benaming “Zorggroep Orion” te geven, werd het oprichtingsdossier voor goedkeuring ingediend bij de minister.

Op basis van recente ervaringen (cfr. nieuwsbrief d.d. 21 januari 2016, Het departement zorg zet 2016 vliegend in met de Ministeriële goedkeuring van de oprichting van het Zorgbedrijf Brasschaat!) kon passend worden geanticipeerd op de verzuchtingen van de toezichthoudende overheid.

Dit heeft ertoe geleid dat Vlaams minister Homans ruimschoots binnen haar goedkeuringstermijn is overgegaan tot goedkeuring van de oprichting van de Zorggroep Orion.

De Zorggroep telt voorlopig één deelgenoot, met name het OCMW Turnhout. Echter, zoals ook uitdrukkelijk werd weergegeven in het Ministerieel Besluit van 13 april 2016, beschikt Zorggroep Orion over het potentieel om de nieuwe gesprekspartner te worden voor een samenwerkingsverband met eventuele andere publieke of private actoren in de Turnhout-Kempische regio.

Het project “Orion” kan gerust worden bestempeld als ambitieus en wervend. De Vlaamse publieke ouderenzorg kan, bij een dergelijk sterk inhoudelijk concept, alleen maar wel varen. 

Ons zorgdepartement ondersteunt Zorggroep Orion verder bij de verwezenlijking van haar doelstellingen en ambities.

Indien ook uw bestuur plannen heeft in de woonzorg kan u op GD&A rekenen!

Meer info?

Contacteer Cies GYSEN

Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of
cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Stéphanie TAELEMANS

Advocaat
Tel. 015/40.49.40 of
stéphanie.taelemans@gdena-advocaten.be