Inschrijvers mogen nu reeds gebruik maken van het Uniform Europees Aanbestedingsformulier

Inschrijvers mogen nu reeds gebruik maken van het Uniform Europees Aanbestedingsformulier 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe Europese richtlijnen is het verminderen van de administratieve rompslomp voor de inschrijvers. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eerste toepassing van deze - verhoopte - administratieve vereenvoudiging en mag nu reeds aangewend worden.

Het Europees Uniform Aanbestedingsdocument bestaat uit een formele verklaring van de inschrijvers waarbij zij aangeven dat zij zich niet in één van de uitsluitingsgronden bevinden en dat zij voldoen aan de in het bestek gestelde selectiecriteria. Het UEA bevat eveneens een formele verklaring dat de betrokken inschrijver in staat zal zijn om op verzoek hiervan onverwijld de bewijsstukken te leveren. Het UEA kan met andere woorden als voorlopig bewijs voorgelegd worden. 

Dit eengemaakt Europees formulier bouwt verder op de in de huidige Belgische wetgeving reeds bestaande rechtsfiguur van de “impliciete verklaring op erewoord”. Het gaat echter verder: de inschrijver zal niet meer verplicht zijn om alle certificaten, getuigschriften, attesten, e.d., toe te voegen aan zijn offerte. De aanbestedende overheid zal deze documenten enkel en alleen opvragen of raadplegen indien de inschrijver in aanmerking kan komen om de opdracht gegund te zien. 

Een bijkomend voordeel van het UEA is dat in vorige gunningsprocedures gebruikte UEA’s opnieuw mogen gebruikt worden, mits bevestiging wordt gegeven dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn. Een ander voordeel is de digitalisering ervan: het UEA moet in beginsel enkel elektronisch worden ingevuld.

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument werd inmiddels uitgewerkt door de Europese Commissie via de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Onze wetgever zag de voordelen van deze administratieve lastenvermindering ook in en integreerde het document alvast in artikel 72 van het wetsontwerp (1541) van de nieuwe overheidsopdrachtenwet. Het is vooralsnog even wachten op de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving (goed om weten is dat het wetsontwerp op 19 april 2016 werd aangenomen door De Kamer.

De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister heeft intussen wel een aanbeveling geformuleerd waarin aanbestedende overheden, in de zin van artikel 2,1° Overheidsopdrachtenwet 2006, worden opgeroepen om nu reeds het Uniform Europees Aanbestedingsformulier te aanvaarden.

Inschrijvers / aanbestedende overheden kunnen nu dus al gebruik van UEA en hoeven de inwerkingtreding van de nieuwe wet niet af te wachten.


Auteur: Tessa JORDENS

           

Meer info?
Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be