Fiscus stuurt standpunt bij: dan toch btw-vrijstelling voor terbeschikkingstelling personeel aan EVAs

Fiscus stuurt standpunt bij: dan toch btw-vrijstelling voor terbeschikkingstelling personeel aan EVA’s

In de recente Beslissing BTW nr. E.T.129.914 d.d. 27.04.2016 heeft de fiscus haar standpunt bijgestuurd omtrent de aanrekening van btw op de terbeschikkingstelling van personeel door gemeenten en OCMW’s aan gelieerde entiteiten zoals AGB’s, OCMW-verenigingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,… Dergelijke terbeschikkingstelling wordt niet als concurrentieverstorend aangemerkt en is daardoor niet aan de btw te onderwerpen.

Dit nieuwe standpunt is een versoepeling ten opzichte van het vorige standpunt weergegeven in de Beslissing Btw nr. E.T.128.015 dd. 12.02.2016, waarin de fiscus nog van oordeel was dat de tolerantie enkel van toepassing was op terbeschikkingstelling van personeel tussen twee overheden, die beiden aan het bijzondere btw-statuut van art. 6 WBTW zijn onderworpen. 

De centrale diensten van de btw-administratie stelden tot voor kort dat er enkel sprake is van niet-concurrentieverstoring (en dus geen btw-plicht) indien een publiekrechtelijk lichaam, onderworpen aan het bijzondere btw-statuut van artikel 6 WBTW, personeel ter beschikking stelt aan een ander publiekrechtelijk lichaam, eveneens onderworpen aan het bijzondere btw-statuut van artikel 6 WBTW. Vermits autonome gemeente- of provinciebedrijven, OCMW-verenigingen (publiek- of privaatrechtelijk) en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als “gewone” belastingplichtigen moeten worden aangemerkt, gold de tolerantie hier aanvankelijk dus niet en moest btw worden aangerekend.

Organisaties opgericht door of onder toezicht van gemeente of OCMW

De verplichting om btw aan te rekenen op de terbeschikkingstelling van personeel door gemeenten en OCMW’s plaatste vooral partners die geen recht op aftrek van de btw genieten, zoals bijvoorbeeld zorgbedrijven, voor moeilijkheden.

De Beslissing BTW nr. E.T.129.914 d.d. 27.04.2016 stelt nu dat de tolerantie ook geldt ten aanzien van de terbeschikkingstelling van personeel door een gemeente of een OCMW aan entiteiten die door lokale besturen worden opgericht en die onder hun toezicht staan. Worden bijvoorbeeld wel beoogd: de autonome gemeentebedrijven, de OCMW-verenigingen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De fiscus voegt er evenwel aan toe dat wanneer zou blijken dat private operatoren die gelijkaardige handelingen verrichten (de terbeschikkingstelling van personeel) enig nadelig gevolg zouden ondervinden van deze beslissing, dit standpunt kan worden herzien. Men blijft dus waakzaam voor concurrentieverstoring.

De fiscus zal zich voor wat de terbeschikkingstellingen van personeel in het kader van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die er in hoofdzaak op gericht zijn om sociale rechten op te bouwen niet verzetten tegen de toepassing van de vrijstelling van artikel 44, § 2, 2° WBTW ten aanzien van die terbeschikkingstellingen. Dit voor zover deze terbeschikkingstellingen nog niet worden beoogd door eerdergenoemde toegeving. Dit betekent concreet dat dergelijke terbeschikkingstelling vrijgesteld blijft, ook al staat de partnerorganisatie niet onder het toezicht van het OCMW.

OCMW-verenigingen

Tot slot bevestigt Beslissing BTW nr. E.T.129.914 d.d. 27.04.2016 dat OCMW-verenigingen in de zin van Titel VIII van het OCMW-decreet als “gewone” belastingplichtigen moeten worden aangemerkt en niet aan het bijzondere statuut van art. 6 WBTW zijn onderworpen. Dit standpunt is op zich geen nieuwigheid, maar uiteraard wel een interessante verduidelijking van de eerdere standpunten.

Als specialisten btw, verzelfstandiging en zorg volgt GD&A advocaten deze materie op de voet. Uiteraard staan wij graag tot uw beschikking om oplossingen op maat aan te reiken.

Auteur: Steven Michiels

Meer info?

Contacteer Steven MICHIELS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be