OCMW-integratie: minister Homans zet door

OCMW-integratie: minister Homans zet door

Nadat de Raad van State in een advies stelde dat een bijzondere meerderheid noodzakelijk is om te komen tot een wijziging van de OCMW-wet lijkt het voorlopig niet mogelijk om te komen tot verplicht gestelde solitaire rechtspersoon voor gemeente en OCMW. Vlaams minister Homans blijft evenwel niet bij de pakken zitten en komt met een nieuwe conceptnota waarin de beoogde integratie van beide lokale besturen behouden blijft, zij het via organieke weg.

De conceptnota gaat aldus uit van de bestaande federale regelgeving en houdt rekening met de juridische realiteit van twee afzonderlijke rechtspersonen. Er wordt een aanpak uiteengezet om het organieke kader voor de integratie uit te werken en dit op vier vlakken.

Politiek vlak

Met het oog op een eenduidige politieke aansturing van beide rechtspersonen zal de OCMW-raad van rechtswege samengesteld worden uit de gemeenteraadsleden. Beide raadszittingen zullen na elkaar plaatsvinden, waarbij slechts eenmaal prestatiegeld wordt toegekend.

Het vast bureau van het OCMW zal samengesteld worden uit het college van burgemeester en schepenen. De leden van het vast bureau duiden een voorzitter aan uit de raadsleden. Indien deze voorzitter geen burgemeester of schepen is, wordt hij toegevoegd aan het college.

De voorzitter van het vast bureau zit eveneens het bijzonder comité voor de sociale dienst voor, hetwelk wordt samengesteld door de OCMW-raad. Dit bijzonder comité krijgt de bevoegdheid om te beslissen over individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en integratie. Ook niet-raadsleden en externe experts kunnen als lid worden aangeduid.

Ambtelijk vlak

Er komt één algemeen directeur voor gemeente en OCMW, welke de taken zal behartigen van de huidige secretarissen van gemeente en OCMW. Deze kan bevoegd gemaakt worden voor de aanstelling, de tucht en het ontslag van het personeel. Zo komt er ook één financieel directeur, zijnde een gemeenschappelijke financieel beheerder. De gemeenteraad zal beide directeurs aanstellen, uiterlijk op 1 januari 2020. Er zal worden getracht eerder de mogelijkheid te bieden een gemeenschappelijke directeur aan te stellen, op vrijwillige basis. Een overgangsregeling zal worden uitgewerkt in functie van de aanstelling van de eerste directeurs, met een voorrangsregeling ten voordele van de huidige zittende secretarissen en financieel beheerders. De secretaris of beheerder die geen directeur wordt, krijgt een waarborgregeling met behoud van rechten en een passende functie.

Gemeente en OCMW krijgen een gemeenschappelijk organogram en een gezamenlijk managementteam. Zo mogelijk wordt de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van toepassing, ook op de specifieke betrekkingen. De OCMW-raad zal de rechtspositieregeling kunnen vaststellen voor het voltallige personeel van de bijzondere diensten.

Plannings- en rapporteringsvlak

De beleidsrapporten van het OCMW zullen integraal deel uitmaken van de beleidsrapporten van de gemeente, waarbij de vaststelling van een rapport door de gemeente van rechtswege zal worden beschouwd als een vaststelling door de OCMW-raad. De beleidsrapporten dienen wel de onderscheiden kredieten voor gemeente en OCMW weer te geven. Immers zal voor het aangaan en uitvoeren van verbintenissen nog steeds een onderscheid tussen de rechtspersonen gemaakt moeten worden.

Verzelfstandigings- en samenwerkingsvlak

De bestaande mogelijkheden tot verzelfstandiging en samenwerking die ter beschikking staan van gemeente en OCMW zullen integraal geïncorporeerd worden in het decreet lokaal bestuur.


En minister Homans ploegt aldus voort. Wordt een nieuwe toetsing aan de BWHI, bijvoorbeeld omwille van de krimpende autonomie van de rechtspersoon ‘OCMW’, haar volgende hindernis?


Auteur: Roel Van Eetvelt

 
Meer info?

Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Jonas DE WIT
Advocaat 
Tel. 015/40.49.40 of jonas.dewit@gdena-advocaten.be