Milieuhandhavingsprogramma 2015-2019: prioritaire handhaving omgevingsrecht?

Milieuhandhavingsprogramma 2015-2019: prioritaire handhaving omgevingsrecht?

De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (‘VHRM’) coördineert de opmaak van een vijfjaarlijks milieuhandhavingsprogramma dat de handhavingsprioriteiten van de handhavingsactoren bundelt, dit overeenkomstig artikel 16.2.4 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Het Milieuhandhavingsprogramma 2015-2019 van de VHRM is sinds 20 mei 2016 van kracht.

In een eerste onderdeel maken de verschillende gewestelijke toezichthouders in het kader van het Milieuhandhavingsdecreet alsook de Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) bekend welke milieuovertredingen zij de komende jaren prioritair aanpakken.

De VHRM brengt ook een overzicht van de handhavingsprioriteiten van de federale politie en van de lokale toezichthouders van provincies, gemeenten en politiezones.

In een tweede onderdeel worden ook de strategische en operationele doelstellingen van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving vermeld die jaarlijks worden geëvalueerd in het milieuhandhavingsrapport.

In een laatste onderdeel worden overkoepelende aanbevelingen geformuleerd voor het gemeentelijke, provinciale en gewestelijke milieuhandhavingsbeleid.

Niettegenstaande de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 die noodzakelijkerwijze een gecoördineerde aanpak van de handhavingsopdrachten inzake omgeving in zich draagt, werd in een eerste fase nog geopteerd voor een afzonderlijk milieuhandhavingsprogramma en ruimtelijke ordening (nog niet gepubliceerd).

Afstemming en integratie tussen beide domeinen in het kader van de omgevingsvergunning, alsook optimalisatie van de handhaving, zal niet alleen voor de VHRM, maar vooral voor de betrokken handhavingsactoren één van de belangrijkste prioriteiten gaan uitmaken.

GD&A Advocaten volgt de betrokken wijzigingen in het regelgevend kader betreffende de omgevingsvergunning op de voet en is bij uitstek geplaatst om besturen in deze bij te staan.

 

Bron: www.vhrm.be 

Auteur: Karin LIECKENS

 

Meer info?
Contacteer Tom SWERTS
Advocaat-vennoot
Tel. 015/40 49 40 of
tom.swerts@gdena-advocaten.be

Contacteer Karin LIECKENS
Advocaat
Tel. 015/40 49 40 of
karin.lieckens@gdena-advocaten.be