Hervorming boekhoudrecht: omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn

Hervorming boekhoudrecht: omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn

Met ingang vanaf 1 januari 2016 werd het boekhoudrecht grondig hervormd. De wet van 18 december 2015 brengt het Belgisch recht in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2013/34/EU (de zogenaamde “Boekhoudrichtlijn”) en wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste boekhoudkundige hervorming in 40 jaar. 

Kwalificatie “kleine” vennootschap

 

Een belangrijke wijziging betreft de criteria ter definiëring van een kleine vennootschap (artikel 15 Wetboek van Vennootschappen). De drempelbedragen inzake jaaromzet (voorheen € 7.300.000) en balanstotaal (voorheen € 3.650.000) werden verhoogd naar € 9.000.000 respectievelijk € 4.500.000. De drempel voor het jaargemiddelde van het personeelsbestand is behouden op 50, maar de automatische uitsluiting van vennootschappen met meer dan 100 werknemers verdwijnt. Bovendien zal een vennootschap voortaan pas ‘groot’ worden wanneer zij voormelde criteria gedurende twee opeenvolgende jaren overschrijdt.

 

Die aanpassingen zouden naar schatting tot gevolg hebben dat een duizendtal vennootschappen geherkwalificeerd wordt tot kleine vennootschappen en dus kunnen genieten van de bijhorende voordelen op het vlak van financiële rapportering en controle. Kleine vennootschappen zijn immers vrijgesteld van de verplichte benoeming van een commissaris, kunnen hun jaarrekening opstellen volgens een verkort schema en zijn niet verplicht om een jaarverslag op te maken. Bovendien worden ook veel fiscale voordelen en steunmaatregelen toegekend op basis van de criteria uit artikel 15 Wetboek van Vennootschappen. De wetswijziging zal dus gevolgen hebben voor veel KMO’s, die er bijgevolg goed aan doen om hiermee rekening te houden bij hun toekomstplannen en -verwachtingen.

 

Microvennootschap

 

Binnen de categorie van kleine vennootschappen werd een nieuwe subcategorie gecreëerd voor de allerkleinsten, de zogenaamde “microvennootschappen”. Het gaat om vennootschappen die geen dochter- of moedervennootschap zijn en die op datum van de jaarafsluiting niet meer dan één van volgende criteria overschrijden:

-          jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10

-          jaaromzet (excl. btw): € 700.000

-          balanstotaal: € 350.000

 

Microvennootschappen genieten een aantal bijkomende voordelen. Zo kunnen zij hun jaarrekening indienen volgens een zogenaamd ‘microschema’. Verwacht wordt dat in de toekomst meer en meer fiscale voordelen toegespitst zullen worden op microvennootschappen.

 

Financiële verslaggeving

 

Ook boekhoudtechnisch werden een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd, onder meer wat betreft de consolidatieverplichting en de activering en afschrijving van kosten van onderzoek.

 

Inwerkingtreding

 

Nu het merendeel van de nieuwe regels van toepassing is op boekjaren die aanvangen na 31 december 2015, is het aangewezen dat vennootschappen tijdig nagaan welke gevolgen de wetswijziging voor hun zal hebben.

 

Zo zullen veel vennootschappen – met de jaarvergadering voor de deur – binnen afzienbare tijd moeten beslissen over de (her-)benoeming van de commissaris. In voorkomend geval is het nuttig om voorafgaandelijk te (laten) onderzoeken of de vennootschap onder de nieuwe criteria verplicht is om een commissaris aan te stellen.  

 

 

Auteurs: Sam Van Asch en Kris Van den Broeck

 

 

Meer info?
Contacteer Kris VAN DEN BROECK

Advocaat
Tel. 015/40.49.40 of
kris.vandenbroeck@gdena-advocaten.be 

Contacteer Bert DE KEYSER

Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of
bert.dekeyser@gdena-advocaten.be