Optima bank: geen depositogarantie voor publieke overheden

Optima bank: geen depositogarantie voor publieke overheden

Het debacle van de Optima bank is reeds in het lang en in het breed uitgesmeerd in de pers. De Rechtbank van Koophandel te Gent heeft ondertussen het faillissement van Optima bank  uitgesproken op 15 juni 2016. Voor de gedupeerde natuurlijke personen, verenigingen, vzw's en private rechtspersonen is de schade enigszins beperkt, immers het garantiefonds waarborgt hun deposito's ten belope van 100.00 euro. Voor de publieke overheden is dit echter een ander verhaal.

Optima bank is ontstaan door de overname van Ethias bank door Optima Financial Planners op 24 november 2011. Destijds heeft de overname redelijk wat commotie doen ontstaan, de Nationale Bank van België (NBB) heeft toen toch het licht op groen gezet voor de overname ondanks het gebrek aan bancaire ervaring van Optima. Één van de argumenten van de NBB was dat de deposito's toch gegarandeerd werden door het garantiefonds. Bijgevolg hebben zeer veel klanten de overname en hun tegoeden op hun beloop gelaten en zijn hun deposito's automatisch mee overgegaan op Optima bank, zo ook die publieke overheden. Derhalve  zijn er verschillende publieke overheden die - in goed vertrouwen - tegoeden aanhielden bij Optima bank.

Depositogarantie

De depositogarantie beschermt tot op zekere hoogte de tegoeden van deposanten, volgende gedupeerden kunnen genieten van bescherming:

een meerderjarige, minderjarige, onder voogdij of vertegenwoordigd door een derde, privépersoon, ongeacht zijn adres of nationaliteit;

een vereniging, beroepsvereniging, stichting of andere groepering van welke aard ook;

een onderneming ongeacht haar statuut of grootte.


Het K.B. van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's voegt echter ook enkel uitzonderingen toe aan de depositogarantie, krachtens artikel 10 zijn volgende tegoeden uitgesloten van de depositogarantie:

tegoeden van ondernemingen uit de financiële sector (banken, verzekeringen, beleggingsondernemingen,..);

tegoeden van Staten, van de Belgische Gemeenschappen, Gewesten, provincies en gemeenten, van alle Belgische of buitenlandse instellingen van openbaar nut die onder de autoriteit ressorteren en van de vereniging die zij hebben opgericht;

tegoeden van bestuurders, zaakvoerder of commissarissen die deelnemen aan het bestuur van ondernemingen uit de financiële sector;

tegoeden geviseerd door de wetgeving op de strijd tegen terrorisme en witwaspraktijken.


Gewone schuldeiser

Het gevolg hiervan is dat publieke overheden die deposito's aanhielden bij Optima bank geen bescherming genieten van de depositogarantie, maar gezien worden als gewone schuldeisers. Derhalve mag de invloed van het faillissement van Optima bank voor de verschillende publieke overheden niet worden onderschat, honderdduizenden euro's aan deposito's van diverse publieke overheden zijn door het faillissement waarschijnlijk in rook opgegaan.  

Om aanspraak te kunnen maken op enige recuperatie van hun deposito's dienen de schuldeisers - lokale overheden-  hun schuldvordering bekend te maken. Dit dient te gebeuren door de schuldvorderingen neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, Opgeëistlaan 401 te Gent uiterlijk voor 15 juli 2016. Indien schuldeisers zouden nalaten om hun schuldvordering tijdig bekend te maken zullen zij in beginsel niet meer in  aanmerking komen voor enige vergoeding uit de vereffening.

Vervolgens zal Optima bank door de curatoren vereffend worden, vooreerst zullen de bevoorrechte schuldeisers uitbetaald worden, indien de vereffening niet deficitaire is zullen de overgebleven activa  pro rata onder de gewone schuldeisers verdeeld worden.

Gelet op het gebrek aan terugval van publieke overheden op het garantiefonds benadrukken wij het belang om tijdig aangifte van schuldvordering te doen in het faillissement teneinde de mogelijkheid op enige recuperatie van deposito's niet geheel uit te sluiten.

Modelformulier daartoe kan gevonden worden via onderstaande link:Auteurs
Pedro Gielen 
Bert de Keyser
Steven Michiels


Meer info?
Contacteer Steven MICHIELS 
Advocaat-vennoot

Contacteer Bert DE KEYSER
Advocaat-vennoot