Het nieuwe logiesdecreet: eindelijk wat vertrouwen in de ondernemer

Het nieuwe logiesdecreet: eindelijk wat vertrouwen in de ondernemer

Met de “zomer” voor de deur geven we je nog graag enkele belangrijke wijzigingen in de sector van de toeristische logies mee.

Het “Decreet houdende het toeristische logies” werd in het Belgische Staatsblad van 8 maart 2016 gepubliceerd. De aanleiding hiervoor werd reeds gegeven in het Vlaamse regeerakkoord van juli 2014, alsook in de beleidsnota van de Vlaamse minister bevoegd voor Toerisme. Een nieuw Logiesdecreet stond dan ook in de steigers.

Het bestaande Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies was immers aan een grondige herziening toe, zo ging dit decreet volledig voorbij aan de nieuwe ontwikkelingen in de sector (Couchsurfing, AirBnB, B&B, ...) alsook bleek de regelgeving  te rigide om in te spelen op deze nieuwe tendensen.

Meest in het oog springend in het nieuwe decreet is de afschaffing van de voorafgaande vergunningsplicht en deze te vervangen door vrijwillige erkenning alsook door de uitbater aan te vragen comfortclassificaties.

Wat met de vergunningsplicht?

De decreetgever wenste een administratieve vereenvoudiging door te voeren door middel van het opleggen van dezelfde basisnormen voor alle toeristische logies.

In een eerste ontwerp van voorstel  tot decreet voorzag men in een integrale afschaffing van de vergunningsplicht. Deze volledige afschaffing is, mede onder druk van de sector, afgezwakt tot een aanmeldingsplicht. Zodoende dient elke exploitant zijn uitbating verplicht bij Toerisme Vlaanderen aan te melden.

Deze  aanmelding heeft als gevolg dat alle aanbieders van toeristische logies in kaart kunnen worden gebracht, wat aangewezen is vanuit de wens naar transparantie en controle.

Bestaande logies, vergund onder het decreet van 10 juli 2008, zullen niet dienen te voldoen aan de verplichte melding daar zij reeds gekend zijn.

Deze meldingsplicht heeft als gevolg dat de exploitant toeristische logies op de markt mag aanbieden zonder een voorafgaande vergunning. Wel dient iedereen te voldoen aan de vooropgestelde basisvoorwaarden in artikel 4 van het (nieuwe) logiesdecreet:

Voldoen aan de brandveiligheidsnormen vastgesteld door de Vlaamse Regering;

Het logies dient zich te bevinden in een 'voldoende staat van properheid en onderhoud';

Het toeristische logies mag niet worden aangeboden voor minder dan één nacht;

De exploitant dient een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten;

De exploitant of de persoon die de dagelijkse of feitelijke leiding heeft, mag niet veroordeeld zijn van een in het decreet opgesomde aantal misdrijven;

De exploitant dient eigenaar te zijn van het logies of heeft een geldige uitbatingsovereenkomst;

De exploitant stelt door de Vlaamse Regering bepaalde info ter beschikking;

Het logies dient te voldoen aan de openings- en uitbatingsvoorwaarden die de Vlaamse Regering oplegt. Deze hebben betrekking op de uitrusting, de inrichting en specifieke veiligheidsaspecten van het logies;

Tot slot mag het logies worden aangeboden onder verschillende benamingen. Indien dit wordt gedaan onder een beschermende benaming, dan moet het de specifieke openings- en exploitatievoorwaarden respecteren die daaraan zijn verbonden.

Voor bestaande logies die reeds vergund en geclassificeerd zijn op grond van het bestaande decreet van 10 juli 2008 wordt voorzien in een overgangsperiode van  maximum 3 jaar. Binnen het jaar na inwerkingtreding van het nieuwe logiesdecreet zullen de bestaande logies worden gecontacteerd door Toerisme Vlaanderen met de vraag of zij hun logies willen laten erkennen en/of een comfortclassificatie aanvragen conform de nieuwe regelgeving. De bestaande vergunning en comfortclassificatie blijft geldig tot het verstrijken van de antwoordtermijn aan Toerisme Vlaanderen, deze bedraagt maximaal 2 jaar.

Facultatieve erkenning en comfortclassificatie

De exploitant die zijn toeristische logies heeft aangemeld bij Toerisme Vlaanderen, mag deze dus op de markt brengen zonder voorafgaande vergunning, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorziene basisnormen. Hiernaast kan de uitbater een vrijwillige erkenning en eveneens comfortclassificatie aanvragen bij Toerisme Vlaanderen. In dat geval zal het logies opgenomen worden in een register, een erkenningsteken ontvangen en als erkend logies gepromoot worden door Toerisme Vlaanderen.

In het decreet wordt voorzien dat de vrijwillige erkenning alsook aanvraag tot comfortclassificatie zal gebeuren tegen een vergoeding, dit valt mogelijks te betreuren daar dit een drempel zal betekenen voor aanvragers om een erkenning aan te vragen. Indien de gevraagde vergoeding te hoog zal zijn, zal dit leiden tot minder erkenningen wat in niemands belang is.

Indien men ondernemers in de toeristische sector wenst te coachen, staat een hoge vergoeding voor erkenning daar haaks op en heeft dergelijke compensatie eerder het karakter van een belasting wat hoegenaamd strijdig is met de geest van het decreet, zijnde vereenvoudiging, responsabilisering en stimulering van de toeristische sector.

Het nieuwe Logiesdecreet voor iedereen?

Yes and no.

Een uitbater is conform het nieuwe logiesdecreet eenieder die  “elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat aan één of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten, en dat wordt aangeboden op de toeristische markt” aanbiedt.

Deze definitie die in het decreet wordt gegeven is eveneens ruimer dan enkel een klassieke uitbater in de spraakgebruikelijke betekenis, dit om in te spelen op nieuwe tendensen.

Het begrip toeristisch logies wordt eveneens ruimer omschreven en omvat nu ook tijdelijke logies, zoals pop-uplogies of logies bij particulieren en andere vormen zoals boomhutten en tenten.

Logies die zich daarentegen niet richten tot deze ruimte 'toeristische' markt vallen niet onder het toepassingsgebied van het nieuwe logiesdecreet, bijv. studentenkoten, bejaardentehuizen, evenementcampings bij muziekfestivals, kampeerterreinen voor jeugdbewegingen, ...

Een andere belangrijke verwezenlijking is de invoering van het begrip 'tussenpersoon'. Personen die tegen betaling bemiddelen bij het aanbieden van toeristische logies, promotie maken voor dergelijke logies of diensten aanbieden via dewelke exploitanten en toeristen rechtstreeks met elkaar in contact kunnen treden, zijn eveneens onderworpen aan het toepassingsgebied van dit nieuwe logiesdecreet.

Tevens wordt bepaald dat deze tussenpersonen op een louter schriftelijk verzoek de gegevens van de exploitanten en de adresgegevens van de toeristische logies dienen mee te delen ter controle of voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in het logiesdecreet.

Deregulering, slaat de slinger te ver door?

Het nieuwe logiesdecreet heeft als uitgangspunt het vertrouwen in de ondernemer. Deze zal dienen te bewijzen dat het vertrouwen niet ten onrechte werd vooropgesteld. Er is immers heel wat tegenkanting tegen dit gegeven, mede vanuit de brede toeristische sector die vreest dat de vervanging van de verplichte vergunning door vrijwillige erkenning zal lijden tot vrijblijvendheid dewelke niet in het voordeel is van de toeristen. De verwachting is immers dat diegene die het niet goed voor hebben met de sector zullen zorgen voor een race to the bottom en zelfs niet zullen voldoen aan de basisnormen. Het hoeft geen betoog dat een mogelijk gebrek aan kwaliteit bij sommigen negatief zal afstralen op de gehele sector.

Het voorstel van decreet werd in de plenaire vergadering van 27 januari 2016 aangenomen en zal in werking treden op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum, dewelke verwacht worden begin 2017. Dit nieuwe logiesdecreet legt enkel de grote lijnen vast.
Mogelijk zullen de momenteel in opmaak zijnde uitvoeringsbesluiten ertoe leiden dat er een goed evenwicht zal ontstaan tussen deregulering enerzijds en bescherming van de toerist anderzijds, waar binnen het nieuwe decreet de nadruk nog ligt op administratieve vereenvoudiging.

Welke richting de uitvoeringsbesluiten uiteindelijk zullen uitgaan, zal te lezen zijn in een volgende nieuwsbrief.

Auteur: Karel Verbestel en Jens Joossens

 

Meer info?
Contacteer Tom SWERTS

Advocaat-vennoot
Tel. 015/40.49.40 of Tom.swerts@gdena-advocaten.be