Passende beoordeling vereist bij hernieuwing of omzetting naar omgevingsvergunning

Passende beoordeling vereist bij hernieuwing of omzetting naar omgevingsvergunning el

 11 oktober 2016

Op 6 oktober 2016 vernietigde het Grondwettelijk Hof met arrest nr. 125/2016 artikel 226 van het Omgevingsvergunningsdecreet wegens strijdigheid met de Habitatrichtlijn. De overige vernietigingsberoepen ingesteld door o.a. vzw Natuurpunt ten aanzien van verschillende bepalingen van het Omgevingsvergunningsdecreet werden ongegrond bevonden.

Thans dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd voor alle vergunningsplichtige activiteiten, plannen of programma's die een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kunnen veroorzaken (artikel 36ter, §3 Natuurdecreet).

Conform artikel 226 van het nieuwe Omgevingsvergunningsdecreet (dat in werking zou treden op 23 februari 2017 en) dat artikel 36ter, §3 van het Natuurdecreet zou vervangen, diende voor de loutere hernieuwing van de omgevingsvergunning of bij de toepassing van de omzettingsregeling van een bestaande milieuvergunning in een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, in beginsel géén passende beoordeling te worden uitgevoerd:

"Voor de loutere hernieuwing van de omgevingsvergunning of omzetting krachtens artikel 390 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning moet geen passende beoordeling uitgevoerd worden, tenzij deze loutere hernieuwing van de vergunning of de omzetting betrekking heeft op activiteiten die fysieke ingrepen in het leefmilieu vereisen.

In afwijking van het tweede lid, moet wel een passende beoordeling uitgevoerd worden indien de administratie bevoegd voor natuurbehoud in het kader van een omzetting krachtens artikel 390 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, ambtshalve of op gemotiveerd verzoek van het betrokken publiek, oordeelt dat er geen passende beoordeling werd uitgevoerd en dat het betrokken project een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken. Indien in het kader van de milieuvergunning waarvan de omzetting krachtens artikel 390 van het voormeld decreet wordt gevraagd, een passende beoordeling werd uitgevoerd of een advies van de administratie bevoegd voor natuurbehoud is verleend waaruit blijkt dat het uitvoeren van een passende beoordeling niet vereist was, is voldaan aan de verplichtingen van artikel 36ter, § 3."

Deze bepaling doorstond de wettigheidstoets van het Grondwettelijk Hof niet.

Hoewel in het bestreden artikel uitdrukkelijk werd bepaald dat het uitvoeren van een passende beoordeling wel verplicht is indien de loutere hernieuwing van de vergunning of de omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur, betrekking heeft op activiteiten die fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben, is die bepaling volgens het Grondwettelijk Hof niet voldoende.

Ten aanzien van de omzettingsregeling zoals vermeld in artikel 390 van het Omgevingsvergunningsdecreet op basis waarvan milieuvergunningen verleend vanaf een bepaalde datum (i.e. 10 september 2002), kunnen worden beschouwd als zijnde verleend voor onbepaalde duur (cf. omzettingsregeling) merkt het Hof nog op dat de passende beoordelingen worden opgemaakt vanuit de optiek dat een milieuvergunning slechts twintig jaar geldig is en niet voor onbepaalde duur, zoals dat in de regel het geval zal zijn voor de omgevingsvergunning. Volgens het Hof dient dan ook in een passende actualisatie te worden voorzien.

Voormelde overwegingen brachten het Grondwettelijk Hof er o.m. toe tot vernietiging van artikel 226 van het Omgevingsvergunningsdecreet over te gaan, dit wegens strijdigheid met de Habitatrichtlijn en de geldende rechtspraak van het Hof van Justitie op dit punt.

Het Omgevingsvergunningsdecreet heeft voor het overige de wettigheidstoets van het Grondwettelijk Hof goed doorstaan. Op dit ogenblik valt het nog af te wachten welke stappen de decreetgever zal ondernemen om de regelgeving inzake de passende beoordeling in overeenstemming te brengen met het gewezen arrest.

Meer info?
Contacteer Tom SWERTS
Advocaat-vennoot
015/40.49.40 of tom.swerts@gdena-advocaten.be

Contacteer Karin LIECKENS
Advocaat
015/40.49.40 of karin.lieckens@gdena-advocaten.be