Verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor aannemers in de bouwsector wellicht in voege vanaf 1 januari 2018

Verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor aannemers in de bouwsector wellicht in voege vanaf 1 januari 2018

24 oktober 2016

De federale ministerraad keurde op 20 oktober 2016 een voorontwerp van wet goed waardoor binnenkort , naast architecten, ook aannemers een verzekering beroepsaansprakelijkheid dienen af te sluiten. Het voorontwerp strekt ertoe een einde te maken aan de discriminatie die door het Grondwettelijk Hof werd opgeworpen en waarbij de wet enkel de architecten verplichtte om die verzekering af te sluiten. Daarnaast heeft dit een betere regulering van de bouwmarkt alsook een betere bescherming van de bouwheer tot doel. De verplichte verzekering zou beperkt worden tot de woningbouw en tot de werken waarvoor de tussenkomst van een architect vereist is. Volgens diverse berichten wordt gestreefd naar een inwerkingtreding op 1 januari 2018.

Discriminatie

Reeds in een arrest van 12 juli 2007 stelde het Grondwettelijk Hof vast dat er een onrechtmatige discriminatoire behandeling bestaat tussen enerzijds architecten en anderzijds de aannemers en overige dienstverleners in de bouwsector op basis van het feit dat laatstgenoemden in tegenstelling tot de architecten niet verplicht werden hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Het arrest legde wel uitdrukkelijk de bal in het kamp van de wetgever. Volgens het Grondwettelijk Hof kwam het immers toe aan de wetgever om deze schending van het gelijkheidsbeginsel te verhelpen.

Betere bescherming

Het voorontwerp wil naast het verhelpen van discriminatie ook de bouwmarkt beter reguleren en de bouwheer/consument beter beschermen.

De verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid zou beperkt worden tot de woningbouw en tot de werken waarvoor de tussenkomst van een architect vereist is.

Verder zou de verzekering uitsluitend dienen afgesloten te worden voor fouten die betrekking hebben op de stevigheid, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw.

Per schadegeval voorziet men in een maximale tegemoetkoming van 500.000 euro, afhankelijk van de waarde van het gebouw.

Gestandaardiseerd verzekeringsattest

Het voorontwerp voorziet dat de verzekerden kunnen kiezen tussen een polis per project of een jaarpolis.

De verzekeraars dienen volgens het voorontwerp te zorgen voor een gestandaardiseerd verzekeringsattest. Dit verzekeringsattest zou dan voor de start van de werken moeten worden overhandigd aan de bouwheer of promotor, en aan de architect. De aannemer zou dit attest tevens aan de RSZ dienen te bezorgen. Als er een verkoop plaatsvindt vooraleer de periode van tien jaar verstreken is, dient de notaris na te gaan of de verkoper al dan niet het verzekeringsattest overhandigd heeft aan de koper. Ook de economische en sociale inspectie zouden ter zake controlebevoegdheden krijgen toegewezen.   

Auteurs: Matthias VANDYCK en David VAN VALCKENBORGH

Meer info?
Contacteer David VAN VALCKENBORG
Advocaat
Tel. 01/40.49.40 of david.vanvalckenborgh@gdena-advocaten.be