Correct invullen van de samenvattende opmeting is essentiŽle verplichting

Correct invullen van de samenvattende opmeting is essentiële verplichting

17 januari 2017

Middels arrest nr. 236.172 van 18 oktober 2016 oordeelde de Raad van State over de vraag of de aanbestedende overheid een offerte van een inschrijver onregelmatig mocht verklaren omdat deze geen afzonderlijke prijs had opgegeven voor enkele posten uit de opmetingsstaat. Volgens de aanbestedende overheid druiste dit in tegen de essentiële besteksvoorwaarden.

De Hogeschool Gent had een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de gunning van een overheidsopdracht voor werken betreffende de renovatie en het onderhoud van MS-cabines. Zes offertes werden ingediend. De offerte van verzoekende partij (NV De Maerteleire) werd door de Hogeschool Gent geweerd omdat deze geen afzonderlijke prijs had opgegeven voor de posten 2.2 tot en met 2.6 en 3 van de samenvattende opmeting.

Nochtans betroffen dit aparte posten waarvoor in het bestek uitdrukkelijk een concreet prijsdetail gevraagd werd. Volgens de aanbestedende overheid was door het ontbreken van de afzonderlijke prijzen geen concreet inzicht mogelijk en kon niet worden nagegaan of de opgegeven prijzen al dan niet schijnbaar abnormaal waren. Omdat de betreffende posten meer dan 30% van de totale prijs uitmaakten en aldus een essentieel deel van de prijszetting, was de wering van de offerte volgens haar gerechtvaardigd.

Verzoekende partij oordeelde echter dat voor deze posten onmogelijk een afzonderlijke prijs kon worden opgegeven, nu al deze posten betrekking hebben op één toestel waarvoor slechts één globale prijs kon worden gegeven zonder dat de prijs in de desbetreffende posten zou kunnen worden opgesplitst.

Over dit betoog van verzoekster stelt de Raad van State in zijn arrest nr. 236.172 vooreerst dat in de offerte zelf hierover geen nadere toelichting wordt verstrekt. Evenmin heeft verzoekende partij voorafgaandelijk aan de indiening van haar offerte, overeenkomstig artikel I.17 van het bestek - dat een inschrijver oplegt ten minste tien dagen vóór indiening van zijn offerte het bestuur op de hoogte te brengen van vergissingen of leemtes die het hem onmogelijk maken een prijs te geven of de vergelijking onder de inschrijvers in het gedrang brengen - de aanbestedende overheid op enige wijze attent gemaakt op het feit dat de uitsplitsing in de samenvattende opmeting per post en dus een afzonderlijke prijsbepaling per post onmogelijk was. Voorts blijkt uit de offertes van de overige inschrijvers dat zij wél in de mogelijkheid waren om afzonderlijke eenheidsprijzen op te geven voor de betrokken posten.

De Raad van State stelt dan ook dat verzoekster niet aantoont dat het onmogelijk was om afzonderlijke prijzen voor de desbetreffende posten op te geven en volgt aldus het standpunt van de aanbestedende overheid. Een afwijking van het bestek die de objectieve vergelijkbaarheid van de offertes in gedrang brengt, leidt in principe tot de substantiële onregelmatigheid van de offerte. In casu volstaat de vaststelling dat verzoekende partij geen afzonderlijke prijzen voor de betrokken posten heeft opgegeven om te besluiten tot de formele en materiële onregelmatigheid van de kwestieuze offerte omwille van een essentiële tekortkoming.

Auteur: Yasmine D'hanis

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen
Advocaat
t 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be