Keuzevrijheid voor gemeenten om de langverwachte omgevingsvergunning al dan niet uit te stellen tot 1 juni 2017.

Keuzevrijheid voor gemeenten om de langverwachte omgevingsvergunning al dan niet uit te stellen tot 1 juni 2017.

30 januari 2017

Ingevolge een aantal technische problemen in het kader van de digitalisering werd op 25 januari 2017 het spoedeisende decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning aangenomen in plenaire vergadering. Middels dit decreet hebben gemeenten de keuze om de omgevingsvergunningsprocedure al dan niet vanaf 23 februari 2017 toe te passen. Provincies en de Vlaamse Regering hebben deze keuzevrijheid niet. Bovendien verplicht dit decreet om voor een aantal projecten de vergunningsaanvraag digitaal in te dienen.

Keuzevrijheid voor gemeenten

Het college van burgemeester en schepenen kan, op straffe van onontvankelijkheid, tot 14 februari 2017 aan het Departement RO, Woonbeleid en OEG, per aangetekend schrijven meedelen dat de gemeente de implementatie van de omgevingsvergunning wenst uit te stellen tot uiterlijk 1 juni 2017. Het college van burgemeester en schepenen deelt mee tot wanneer zij de bepalingen die geldig waren op 22 februari 2017 (hierna “oude regelgeving”) wenst toe te passen. Een modelbrief kan u vinden op www.omgevingsloket.be.

De Vlaamse Minister voor Ruimtelijke Ordening en de Vlaamse minister voor Leefmilieu nemen gezamenlijke akte van voormelde mededeling.

Indien het college van burgemeester en schepenen niet (tijdig) meedeelt gebruik te zullen maken van deze uitzonderingsregeling, zal de omgevingsvergunningsprocedure zoals voorzien in het Omgevingsvergunningsdecreet- en besluit dienen te worden uitgevoerd.

Heeft het college van burgemeester en schepenen daarentegen wel tijdig meegedeeld dat de gemeente gebruik wenst te maken van het uitstel, dan dient het college van burgemeester en schepenen vergunningen te verlenen op basis van het Milieuvergunningsdecreet en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Weliswaar met dien verstande dat ook de milieuvergunning voor onbepaalde duur kan worden verleend, tenzij er sprake is van de uitzonderingsgevallen vermeld in artikel 68 Omgevingsvergunningsdecreet.

Voor milieuvergunningen dient net zoals voor het verlenen van een omgevingsvergunning gebruik te worden gemaakt van de indelingslijst vermeld in artikel 5.2.1, §1 DABM zoals deze zal gelden op 23 februari 2017 (bijlage I Vlarem II).

Dit uitstel heeft tot gevolg dat de vertrouwde termen 'stedenbouwkundige vergunningen', 'verkavelingsvergunningen' en 'milieuvergunningen' onverkort blijven gelden. Bovendien blijft ook de vroegere vervalregeling voor deze vergunningen van kracht.

Geen keuzevrijheid voor de deputatie of de Vlaamse Regering

Aanvragen waarvoor overeenkomstig het Omgevingsvergunningsdecreet- en besluit de deputatie in eerste aanleg of de Vlaamse Regering bevoegd is, worden behandeld overeenkomstig de Omgevingsvergunningsprocedure.

Voor dossiers waar op basis van het Omgevingsvergunningsdecreet het college van burgemeester en schepenen bevoegd is, maar het decreet niet wordt toegepast door het voorziene uitstel, is het mogelijk dat de deputatie en de Vlaamse Regering nog dossiers zullen behandelen conform de oude procedure.

Verplichte toepassing Omgevingsvergunningsdecreet- en besluit vanaf 1 juni 2017

Vanaf 1 juni 2017 zullen alle aanvragen, meldingen, verzoeken, enz. verlopen via de Omgevingsvergunningsprocedure en zijn er geen uitzonderingen meer mogelijk.

Verplichte digitale indiening

Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met projecten die niet zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect en de aanvragen die overeenkomstig de bijzondere procedure worden ingediend, dienen verplicht digitaal via het DBA-systeem te worden ingediend.

Bovendien zullen een aantal aanvragen die op basis van de Omgevingsvergunningsprocedure worden behandeld, verplicht digitaal dienen te worden ingediend vanaf 23 februari 2017. Het betreft de volgende projecten:

Vlaamse projecten;

Provinciale projecten;

Projecten die niet zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect;

Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of tweede klasse als vermeld in art. 5.2.1 DABM;

Verkavelen van gronden;

Bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt.

 

Op alle voormelde aanvragen bestaat er één uitzondering, zijnde aanvragen die met toepassing van de geldende taalwetgeving in het Frans mogen worden ingediend, dewelke ofwel analoog ofwel digitaal kunnen worden ingediend.

Opleiding?

Een nieuwe regelgeving brengt voor alle betrokkenen steeds heel wat vragen met zich mee. Daarom organiseert GD&A Advocaten opleidingen voor zowel lokale overheden als professionals die te maken krijgen met de omgevingsvergunning. Indien u interesse heeft kan u ons uiteraard steeds contacteren en bezorgen wij u een vrijblijvende offerte.

Zie dienaangaande tevens onze voorgaande nieuwsbrief 'The final countdown... nog 100 dagen tot de komst van de omgevingsvergunning! Bent u er klaar voor?'

Auteur: Nathalie Mortelmans

Wenst u meer info of een opleiding te organiseren?

 Contacteer Nathalie Mortelmans
 Advocaat

 t 015/40 49 40 of nathalie.mortelmans@gdena-advocaten.be

Contacteer Tom Swerts
 Advocaat-Vennoot

 t 015/40 49 40 of tom.swerts@gdena-advocaten.be