Nieuwe uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten komen er aan!

Nieuwe uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten komen er aan!

20 februari 2017

Het nieuwe overheidsopdrachtenkader krijgt langzaam maar zeker vorm. We kennen al de nieuwe wet inzake de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren van 17 juni 2016 (in navolging van de Europese richtlijnen uit 2014 dienaangaande). Deze wet dient - zoals reeds in eerdere nieuwsberichten gesteld - verder geconcretiseerd te worden in een vijftal koninklijke besluiten. In de Ministerraad van 17 februari laatstleden is in die zin een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met daarin de nieuwe algemene uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten.

De ingrijpendste hervorming heeft betrekking op de regels voor wijzigingen van de opdracht tijdens de uitvoeringsfase. Zo worden een aantal kernbepalingen omtrent wijzigingen van toepassing verklaard in de speciale sectoren, ook wanneer het personen betreft die genieten van bijzondere of exclusieve rechten. Verder zijn er nieuwe bepalingen die kaderen in de strijd tegen sociale dumping. Het verbod voor de onderaannemer om de gehele hem toegewezen opdracht opnieuw in onderaanneming te geven, de beperking van en de verhoogde transparantie in de onderaannemingsketen, de verplichte naleving van de erkenningswetgeving voor onderaannemers en het nazicht op de afwezigheid van uitsluitingsgronden in hoofde van onderaannemers zijn daarvan enkele voorbeelden. Er is ook sprake van een aantal technische aanpassingen.

De vier andere koninklijke besluiten hebben betrekking op de plaatsing van de overheidsopdrachten in de (1) klassieke sectoren en de (2) speciale sectoren, op de (3) plaatsings- en uitvoeringsregels voor concessieovereenkomsten en op de (4) bepalingen inzake bestuur. Het geheel van nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten zal simultaan in werking treden, wellicht in het najaar van 2017.

GD&A Advocaten houdt u uiteraard stipt op de hoogte!

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen

Advocaat-vennoot
t 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be