Nieuwe procedure voor ruimtelijke uitvoeringsplannen: inwerkingtreding van het integratiedecreet in zicht.

Nieuwe procedure voor ruimtelijke uitvoeringsplannen: inwerkingtreding van het integratiedecreet in zicht.

1 maart 2017

Een wijziging van de bestaande procedure tot opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen ligt sinds enkele maanden vervat in het Decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten (BS 19 augustus 2016). Op 17 februari 2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering uiteindelijk het zogenaamde 'integratiedecreet',  waarbij de datum van inwerkingtreding werd vastgesteld op 1 mei 2017. Vanaf deze datum zouden de planningsprocessen dan ook de nieuwe procedure moeten volgen waarbij diverse effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijke uitvoeringsplan geïntegreerd worden. Nu rest enkel nog te wachten op de officiële publicatie van het uitvoeringsbesluit in het Belgisch Staatsblad.

Het decreet beoogt in de eerste plaats een betere afstemming tussen het ruimtelijke uitvoeringsplan op zich en de verschillende effectbeoordelingen. Door een betere interactie tussen beide wordt derhalve gestreefd naar de ontwikkeling van beter onderbouwde RUP's met een groter draagvlak. De procedureaspecten gekoppeld aan deze beoordelingen worden binnenkort dan ook opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Met het nieuwe decreet wordt een antwoord geboden op de inhoudelijke en procedurele inconsistenties die tot op heden konden optreden bij de overgang van de milieueffectrapportage naar het planproces. Waar voorheen twee afzonderlijke procedures dienden te worden gevolgd, kan nu worden gestreefd naar een meer gerichte en efficiënte effectenanalyse, met beter onderbouwde RUP's tot gevolg.

De opmaak van een nieuw RUP zal binnenkort aanvang nemen met de opmaak van een startnota en een procesnota door een aangestelde planteam. De procesnota omvat een beschrijving van het volledige procesverloop, terwijl de startnota de nodige informatie over het voorgenomen plan omvat. In de startnota wordt bovendien hetzij een sceeningsnota opgenomen, indien geen aanzienlijke effecten op mens en milieu worden verwacht, hetzij een voorstel van plan-MER indien zulke effecten wel worden verwacht. Vervolgens leiden het eerste participatiemoment en een adviesronde tot de opmaak van een scopingnota, waarin tevens wordt bepaald welke effectenbeoordelingen zullen uitgevoerd worden. De procesnota samen met de scopingsnota vormen de basis voor het verder verloop van het planningsproces. Op basis hiervan wordt een voorontwerp van RUP opgesteld met geïntegreerde ontwerpeffectbeoordelingsrapporten. 

Belangrijk hierbij is dat als overgangsmaatregel geldt dat planningsprocessen waarvoor een formele procedure is gestart voor een plan-MER-rapport onderworpen blijven aan het oude regime indien:

de kennisgeving voor het opstellen van een plan-MER volledig is verklaard uiterlijk op 30 april 2017, of 

het verzoek tot raadpleging in het kader van de screening voor de milieueffectrapportage uiterlijk op 30 april 2017 werd bezorgd aan de adviesinstanties.

Als bijkomende voorwaarde om beroep te kunnen doen op het oude regime geldt nog dat de plenaire vergadering uiterlijk op 31 december 2018 wordt gehouden.

Daarnaast heeft de bevoegde overheid steeds de mogelijkheid om een hangende procedure opnieuw te laten starten met een startnota, zodat het planningsproces onder de nieuwe procedureregels zou kunnen vallen.


Auteur: Eline SCHROYENS

Meer info?
Contacteer Tom Swerts
t 015/40 49 40 of tom.swerts@gdena-advocaten.be

Contacteer Alisa Konevina
t 015/40 49 40 of alisa.konevina@gdena-advocaten.be