Fusiefever : De toekomst van onze ziekenhuizen

Fusiefever : De toekomst van onze ziekenhuizen

13 maart 2017

Het ziekenhuislandschap staat voor een kantelmoment. De MAHA-studie toont aan dat de eindafrekening steeds vaker in het rood gaat. Hoge personeelskosten, besparingen, stijgende zorgnood... zouden niet mogen opponeren aan meer efficiëntie, meer kwaliteit  en een betaalbare dienstverlening.  Ze moeten hand in hand gaan. Maggie De Block, minister van sociale zaken en volksgezondheid, heeft nu een plan van aanpak uitgewerkt rond de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en een hervorming van het ziekenhuislandschap. Schaalvergroting lijkt het steeds terugkerend mantra.

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering staat reeds op de sporen. Op 3 februari 2017 werd het nieuwe financieringsmodel voor ziekenhuisinfrastructuur (besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van de ziekenhuizen) principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Wel moet het advies van de Raad van State hierover nog ingewonnen worden. Het nieuwe model bestaat uit 2 principes: enerzijds het strategisch forfait en anderzijds het instandhoudingsforfait.

Het strategisch forfait betreft de subsidie voor investeringen die passen binnen de zorgstrategische planning van de Vlaamse Regering. Het zetten van een nieuwbouw, de uitbreiding van de capaciteit, herconditionering of de eerste roerende (niet-) medische investeringen in een ziekenhuis komen in beginsel in aanmerking voor het strategische forfait. Dit forfait wordt bepaald per bed, plaats (of eenheid) afhankelijk van het soort ziekenhuis conform kolom B van bijlage 1 bij dit besluit. Ziekenhuizen die reeds een principieel akkoord hebben gekregen van VIPA vallen buiten het toepassingsgebied van dit nieuwe besluit en moeten dus geen nieuwe procedure doorlopen.

Het instandhoudingsforfait daarentegen heeft tot doel de kosten te dekken om de bestaande onroerende en roerende infrastructuur in exploitatie te houden. Ook hier wordt het forfait bepaald per bed, plaats (of eenheid) afhankelijk van het soort ziekenhuis conform kolom B van bijlage 2 bij dit besluit. Het voordeel is echter wel dat de toekenning automatisch en zonder aanvraag wordt toegekend. Ook de hervorming van het ziekenhuislandschap heeft niet stilgestaan.

Stilstaan is geen optie... want voor u het weet is de trein vertrokken!

Nieuwere technieken, betere technologie, mondigere patiënten en de nood aan een individuelere aanpak ... het rad van Ixion draait almaar sneller. Het 10-punten-programma van minister De Block zet dan ook in op een structurele samenwerking tussen ziekenhuizen. In de visienota van oktober 2016 heeft de minister het voorstel gelanceerd dat klinische ziekenhuisnetwerken een populatie van een half miljoen patiënten moet bedienen. In het KCE Reports 277A stelt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg drie samenwerkingsvormen voor met een verschillende graad van integratie: een geïntegreerd zorgsysteem, een gecoördineerd netwerk en een autonoom samenwerkingsinitiatief. Een aantal ziekenhuizen zijn deze uitdaging reeds aangegaan middels samenwerkingen, gezamenlijke aanbestedingen en fusies.

Enkele recente voorbeelden uit de praktijk:

Het project beroertecoach.be dat uitgewerkt is door AZ Groeninge i.s.m. ziekenhuizen Sint-Jan Brugge, Sint-Lucas Brugge en Universitair Ziekenhuis Antwerpen; 

Ziekenhuisnetwerk-overeenkomst AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Alma Eeklo-Sijsele

Samenwerking Ziekenhuisnetwerk Antwerpen en Gasthuiszusters Antwerpen; 

Intentieverklaring Kempens ziekenhuisnetwerk: AZ Herentals, Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel, H. Hartziekenhuis Mol en AZ Turnhout;

Samenwerkingsovereenkomst Jan Yperman Ziekenhuis Ieper en AZ Delta;

Samenwerking Nightingale (op afstand monitoren van vitale functies van patiënten die van de intensive care af komen): UMC Utrecht, Universitair Ziekenhuis Leuven, University College London Hospitals, het Karolinska University Hospital in Stockholm en Uniklinik Aachen.

GD&A Advocaten is de geschikte partner om u bij te staan bij alle juridische vragen om deze transitie gedegen en snel te laten verlopen. Het departement Zorg van GD&A legde zich de laatste jaren intensief toe op vernieuwende juridische structuren, de redactie van statuten, samenwerkingsovereenkomsten, overdrachten van vergunningen, subsidies, het bekomen en bewaken van erkenningen, zorggerelateerde overheidsopdrachten, fiscale structureringen alsook alle advisering rond personeelsvraagstukken.

 

A pessimist sees the difficulty in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficulty.
~ Winston Churchill

Auteurs: Ann-Sofie Custers en Stéphanie Taelemans

Meer info?
Contacteer Stéphanie Taelemans

Advocaat
t 015/40.49.40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be