Openbaar onderzoek bij stedenbouwkundige verordeningen vanaf 1 mei 2017.

Openbaar onderzoek bij stedenbouwkundige verordeningen vanaf 1 mei 2017.

27 maart 2017

Op 14 maart 2017 werd in het Belgisch Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen gepubliceerd. Dit besluit werd afgekondigd op 10 februari 2017 en treedt in werking op 1 mei 2017, en bepaalt de modaliteiten van het openbaar onderzoek bij gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. Het lijkt, gezien de actuele insteek van dit thema, aangewezen om de vernieuwingen even op te sommen.

Conform de VCRO worden stedenbouwkundige voorschriften heden opgelegd middels ruimtelijke uitvoeringsplannen dan wel middels stedenbouwkundige verordeningen. (art. 1.1.2, 13° VCRO)

Stedenbouwkundige verordeningen dienden evenwel tot voor kort en in tegenstelling tot ruimtelijke uitvoeringsplannen, niet onderworpen te worden aan een openbaar onderzoek.

Mede gelet de recent uitgebreide mogelijkheden van stedenbouwkundige verordeningen (ingevoerd middels het Decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid) werden stedenbouwkundige verordeningen steeds vaker het populaire planningsinstrument bij overheden.

Het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid voerde reeds een wijziging in van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) om in de toekomst een openbaar onderzoek te voorzien over ontwerpen van gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Maar de VCRO liet het aan de Vlaamse Regering over om te bepalen wanneer die maatregel zou ingaan en hoe het openbaar onderzoek zou verlopen. De codex zelf eiste alvast dat het openbaar onderzoek 30 dagen zou duren en dat het zou aangekondigd worden in het Belgisch Staatsblad.

Het besluit voert heden een nieuwe aanpassing door van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met name in artikelen 2.3.1 lid 7 en 2.3.2 §§ 1 lid 5 en 2 lid 7 VCRO en preciseert de wijze waarop het openbaar onderzoek dient te worden georganiseerd.

Communicatiewegen

Krachtens deze wijziging moet, bij de aankondiging van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening, een bericht op de website van het betroffen departement worden geplaatst. Daarnaast moet een bericht worden geplaatst in twee dag- of weekbladen die (minstens) in het Vlaams Gewest verschijnen.

Bij de totstandkoming van een provinciale stedenbouwkundige verordening dient ook een bericht op de website van de provincie te worden geplaatst, naast de publicatie in twee dag- of weekbladen die tenminste in de betrokken provincie verschijnen.

Bij de totstandkoming van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening dient enerzijds een bericht op de website van de uitvaardigende gemeente te worden gepubliceerd. Daarnaast moet ook een publicatie volgen in een lokaal drukwerk dat tenminste in alle brievenbussen van de gemeente wordt verspreid. Wordt deze publicatie als publiciteit aangemerkt, dan geldt de publicatieverplichting niet jegens de personen die aangeven dat ze geen publiciteit wensen te ontvangen.

Verplichte vermeldingen

Wat met de inhoud van het bericht? Er zijn enkele verplichte vermeldingen:

Ten eerste dient het onderwerp van het ontwerp van verordening te worden gekaderd.

Ten tweede dient duidelijk te worden vermeld waar het ontwerp van verordening ter inzage ligt.

Ten derde moeten de begin- en einddata van het openbaar onderzoek worden vermeld.

Tenslotte dient duidelijk te worden gemeld waar de bestuurde zijn opmerkingen of bezwaren kan melden.

Timing

Wat betreft de timing, moet het bericht dat het openbaar onderzoek aankondigt, ten laatste de dag voor de start van het openbaar onderzoek bekend gemaakt worden.

 
Auteur: Arnout Van den Steene

Meer info?
Contacteer Alisa Konevina

Advocaat
t 015/40.49.40 of alisa.konevina@gdena-advocaten.be