De laatste horde is bijna genomen - ontwerp van Koninklijk Besluit inzake de plaatsing van overheidsopdrachten goedgekeurd.

De laatste horde is bijna genomen - ontwerp van Koninklijk Besluit inzake de plaatsing van overheidsopdrachten goedgekeurd.

3 april 2017

Nadat GD&A Advocaten begin dit jaar berichtte dat de Ministerraad de eerste stappen richting de uitvoeringsbesluiten zette door het ontwerp van Koninklijk Besluit inzake de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren goed te keuren, is het nu “voor echt”. Afgelopen week keurde de Ministerraad in een tweede lezing namelijk het ontwerp KB Plaatsing Klassieke Sectoren goed. Het vorige ontwerp werd hierbij aangepast aan het advies van de Raad van State.

Er wordt al enige tijd reikhalzend uitgekeken naar het eerste uitvoeringsbesluit. Het nieuwe overheidsopdrachtenkader kan immers niet in werking treden zonder de broodnodige uitvoeringsbesluiten. Wellicht is de volgende stap de goedkeuring van het nieuwe / hervormende koninklijk besluit met het oog op de wijzigende uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten. Het eerste ontwerp daartoe is reeds goedgekeurd en ligt ter advies bij de Raad van State, afdeling wetgeving. Wij volgen ook dit voor u verder op.

Het nieuwe KB Plaatsing Klassieke Sectoren bouwt verder op de initiatieven die reeds in de wet van 17 juni 2016 werden genomen. Meer bepaald voorziet het KB de verdere ondersteuning van KMO's en de bestrijding van sociale dumping. Ook worden er bepalingen voorzien aangaande opdrachten van beperkte waarde en opdrachten die de aanstelling van advocaten inhouden.

Na een eerste lezing van dit besluit komen alvast volgende kernpunten naar boven:

de invoering van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

de nieuwe regels voor de sociale en andere specifieke opdrachten

de regels betreffende het veralgemeend gebruik van elektronische communicatiemiddelen

de regels in verband met uitsluitingen en corrigerende maatregelen

de aangepaste regels betreffende de verschillende (eerder al gekende of nieuwe) procedures.

Het ontwerp wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd. Het is dan ook uitkijken naar de publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad, maar nog meer naar de inwerkingtreding ervan.

Uitgebreidere informatie gewenst?

GD&A Advocaten is uiterst gespecialiseerd in alle facetten van het overheidsopdrachtenrecht en volgt de betrokken wijzigingen in het regelgevend kader op de voet. GD&A Advocaten biedt hierbij uiteenlopende opleidingen aan voor zowel aanbestedende overheden, ondernemingen als andere geïnteresseerden.

Auteur: Tessa Jordens
 

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen

Advocaat-vennoot
t 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be