Rebels met kartels: de Belgische Mededingingsautoriteit legt boetes op wegens kartelvorming.

Rebels met kartels: de Belgische Mededingingsautoriteit legt boetes op wegens kartelvorming.

9 mei 2017

Het is menens voor de Belgische Mededingingsautoriteit: kartelvorming en prijsafspraken worden gesanctioneerd. Een kartel van maar liefst vijf ondernemingen werd beboet wegens inbreuken tegen artikel IV.1 Wetboek van economisch recht en artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Vijf ondernemingen hebben een kartel gevormd in het kader van een overheidsopdracht die werd uitgeschreven door het autonoom overheidsbedrijf Infrabel. De openbare aanbesteding, in de vorm van een raamovereenkomst, heeft betrekking op het voorzien van compacte posten voor transactieonderstations en compacte posten voor sectioneerposten.

Kartelvorming druist in tegen de geest van de interne markt en treft één van de meest fundamentele beginselen van de Europese Unie: het beginsel van de vrije mededinging.

De Belgische mededingingsautoriteit sanctioneerde de betrokken ondernemingen met boetes ten belope van 1.779.000 euro. De ondernemingen in kwestie betreffen ABB Ltd. en haar filiaal ABB NV, Siemens AG en haar filiaal Siemens NV, Karpimos SA en haar filiaal AEG Belgium NV, Schneider Electric SE en haar filiaal Schneider Electric Energy Belgium NV en Sécheron SA.

ABB NV, Siemens NV, AEG Belgium NV, Schneider Electric Energy Belgium NV en Sécheron SA zijn overeengekomen om de aanbestedingen (Request for Quotation) gehouden door Infrabel in uitvoering van overheidsopdracht 24C/125596 onder elkaar te verdelen.

Voor elke Request for Quotation zijn ABB NV, Siemens NV, AEG België NV, Schneider Electric energy Belgium NV en Sécheron SA overeengekomen welk bedrijf welke aanbesteding zou winnen.
Sommige agenten van Infrabel hebben een niet te onderschatten rol gespeeld in onderhavige kwestie door aan de inschrijvers van de betrokken overheidsopdracht op ongepaste wijze informatie te hebben verschaft. De verstrekte informatie heeft de oprichting en de werking van het kartel gefaciliteerd. Dit heeft er weliswaar toe geleid dat dat het Auditoraat een verzachtende omstandigheid erkende voor de beboete ondernemingen. Deze beslissing dient als een belangrijke reminder voor de koper belast met openbare aanbestedingen om steeds alert te zijn en te allen tijde collusie te voorkomen.

Het kartel van de betrokken ondernemingen werd gesignaleerd bij de Belgische Mededingingsautoriteit door ABB middels hantering van de clementieregeling. ABB heeft mede dankzij zijn input bij het onderzoek een volledige vrijstelling van de opgelegde geldboetes verkregen. Siemens en AEG hebben het voorbeeld van ABB gevolgd en eveneens handig gebruikt gemaakt van de clementieregeling en hebben een gedeeltelijke vrijstelling bekomen. Er werd aldus een schikking getroffen met voormelde ondernemingen.

Het Auditoraat heeft voor haar beslissing toepassing gemaakt van de transactieprocedure, hetgeen ertoe geleid heeft dat het afsluiten van de inbreukprocedure in kwestie vereenvoudigd en bespoedigd werd. Een beroep tegen beslissing voortvloeiend uit de transactieprocedure is niet mogelijk. De opgelegde geldboetes zijn aldus niet aanvechtbaar en definitief.

Bovenstaande afspraken hadden zonder meer tot gevolg dat de mededinging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar werd verhinderd, beperkt of vervalst.

Bijgevolg staat het vast dat de desbetreffende afspraken schromelijk artikel IV.1 Wetboek van economisch recht en artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie schromelijk met de voeten hebben getreden.

Het opleggen van dergelijke monsterboetes is zonder meer een sterk signaal gericht aan alle potentiële kandidaat-inschrijvers bij overheidsopdrachten. Aan de principes van de interne markt en de vrije mededinging mag niet getornd worden. Er geldt een nultolerantie voor restrictieve mededingingspraktijken!

De vraag rijst bovendien of het opleggen van een dergelijke boete door andere aanbestedende overheden kan worden aangewend bij de beoordeling van het toegangsrecht van de kartelleden aan toekomstige opdrachten.

Auteur: Fabian Swennen, i.s.m. Frederick Ongena


Meer info?
Contacteer Gitte Laenen

Advocaat-vennoot
t 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be