Het ontwerp van Koninklijk Besluit inzake de plaatsing en algemene uitvoeringsregels inzake concessieovereenkomsten goedgekeurd.

Het ontwerp van Koninklijk Besluit inzake de plaatsing en algemene uitvoeringsregels inzake concessieovereenkomsten goedgekeurd.

22 mei 2017

Nadat het nieuwe KB Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (18 april 2017) een goede week geleden gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad (9 mei 2017) werd er reikhalzend uitgekeken naar de implementatie van de regelgeving inzake de concessieovereenkomsten. De Concessiewet van 17 juni 2016 kan immers niet in werking treden zonder uitvoeringsbesluiten. Vorige week zette de Ministerraad hiertoe de eerste stap.

De uitvoeringsbesluiten van de wet van 17 juni 2016 inzake de concessieovereenkomst lijken stilaan hun definitieve vorm aan te nemen. De Ministerraad keurde immers op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van Koninklijk Besluit inzake de plaatsing van concessieovereenkomsten en de algemene uitvoeringsregels goed.

Het ontwerp KB legt de laatst hand aan de verplichte omzetting van Richtlijn 2014/23/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten in onze Belgische rechtsorde. Door goedkeuring te verlenen aan deze ontwerptekst lijkt bijna de laatste horde te zijn genomen om het vernieuwd overheidsopdrachtenkader (zowel de wet overheidsopdrachten als de wet concessieovereenkomsten van 17 juni 2016) in werking te doen treden.

Door te voorzien in duidelijke regels voor de plaatsing van concessieovereenkomsten maakte de Europese Richtlijn een einde aan de rechtsonzekerheid in dit rechtsdomein alsook aan de belemmeringen voor de vrije dienstverlening, die de werking van de interne markt verstoren.

De regels voor concessies lijken op het eerste gezicht eenvoudig en soepel, doch het zal een hele aanpassing vergen zowel voor de aanbestedende instanties als voor de marktspelers.

De grote uitdaging van deze nieuwe regelgeving is om deze contracten te onderscheiden van de overheidsopdrachten, zonder overdreven administratieve lasten te creëren. Dit aangepast, evenwichtig en flexibel juridisch kader zou bijgevolg een effectieve en niet-discriminatoire toegang tot de markt moeten verzekeren voor alle ondernemers.

De doelstellingen van het nieuwe ontwerp van koninklijk besluit zijn dan ook de volgende:

de afwezigheid van rechtszekerheid verhelpen;

een gepast, evenwichtig en flexibel juridisch kader scheppen;

de toegangsmogelijkheden voor de KMO's verbeteren;

de huidige bepalingen inzake concessies van openbare werken opheffen en vervangen en de dienstenconcessies beheren;

een enig regime voorzien dat van toepassing is op de concessieovereenkomsten, zowel werken als diensten;

Goed om nog even mee te geven is dat het ontwerp-KB alleen van toepassing op concessieovereenkomsten met een waarde die gelijk is aan of hoger is dan 5.225.000 euro.

Het ontwerp Koninklijk Besluit zal nu voor advies worden overgemaakt aan de afdeling wetgeving van de Raad van State.

Wij volgen het wetgevingsproces alvast verder op en van zodra het advies door de Raad van State is gegeven, berichten wij u uitgebreid verder.

Uitgebreidere informatie gewenst?

GD&A Advocaten is uiterst gespecialiseerd in alle facetten van het overheidsopdrachtenrecht en volgt de betrokken wijzigingen in het regelgevend kader op de voet. GD&A Advocaten biedt hierbij uiteenlopende opleidingen aan voor zowel aanbestedende overheden, ondernemingen als andere geïnteresseerden.

Auteur: Tessa Jordens
 

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen

Advocaat-vennoot
t 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be