Landing van de Luchtvaartadvieskaart in zicht.

Landing van de Luchtvaartadvieskaart in zicht.

23 juni 2017

Het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit publiceerde op 19 juni 2017 de Luchtvaartadvieskaart. Deze kaart duidt aan in welke gevallen er een advies zal moeten worden ingewonnen bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart bij het aanvragen van een vergunning voor de bouw van een constructie die omwille van haar hoogte een invloed kan hebben op de luchtvaart. Dit zal met name het geval zijn wanneer de constructie gelegen is binnen de afgebakende gebieden in de ruime omgeving van luchthavens en heliports, en de constructie een bepaalde hoogte overschrijdt.

Omgevingsvergunning

De Luchtvaartadvieskaart komt er in navolging van de nieuwe wetgeving inzake de omgevingsvergunning. Het Omgevingsvergunningsbesluit (BS 23 februari 2016) bevat in artikel 35 immers een vernieuwde lijst met instanties die advies dienen te verlenen tijdens de vergunningsprocedure. Voortaan wordt hierin ook expliciet het Directoraat-Generaal Luchtvaart als adviesinstantie vermeld.
 
Het nieuwe artikel 35, §16 van het Omgevingsvergunningsbesluit bepaalt immers:

“Het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt om advies verzocht en kan advies verlenen als het voorwerp van de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een constructie die een van de hierna vermelde hoogtes overschrijdt :
zestig meter boven het maaiveld;
een hoogte die per gemeente of per duidelijk omschreven gebied ten opzichte van het maaiveld is bepaald.
De minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, bepaalt de hoogte, vermeld in het eerste lid, 2°, rekening houdend met het gezamenlijk voorstel van de federale ministers bevoegd voor de Luchtvaart en de Defensie. Deze hoogte wordt per gemeente of per duidelijk omschreven gebied bepaald teneinde de burgerlijke en militaire luchtvaartterreinen, de visuele luchtvaartroutes, de militaire luchtvaartzones en de burgerlijke en militaire luchtvaartinstallaties voor communicatie, navigatie en toezicht (CNS) te beschermen.”

Hoogte van de constructie

Deze kaart geeft aan of er om advies moet verzocht worden bij het aanvragen van bouwvergunning voor een constructie die omwille van haar hoogte een invloed kan hebben op de luchtvaart: als de geplande constructie de op de kaart aangegeven hoogte overschrijdt, moet aan het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om advies gevraagd worden.

Overeenkomstig de hierboven geciteerde bepaling zal steeds een advies moeten worden ingewonnen bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart indien de geplande constructie hoger is dan 60 meter, ongeacht de ligging. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn voor de bouw van windturbines of hoogspanningsmasten.

Daarnaast wordt bepaald dat, een advies van het Directoraat-Generaal Luchtvaart moet worden gevraagd indien de constructie een hoogte overschrijdt die per gemeente of per duidelijk omschreven gebied ten opzichte van het maaiveld is bepaald.

Een eerste stap in de uitvoering van artikel 35, §16 van het Omgevingsvergunningsbesluit is met de lancering van de Luchtvaartadvieskaart gezet.

De hoogte aangegeven op de kaart, wordt bepaald door de Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, rekening houdend met het gezamenlijk voorstel van de federale ministers bevoegd voor de Luchtvaart en Defensie.

Deze kaart ter bescherming van burgerlijke en militaire luchtvaartterreinen, de visuele luchtvaartroutes, de militaire luchtvaartzones en de burgerlijke en militaire luchtvaartinstallaties voor communicatie, navigatie en toezicht ligt momenteel ter goedkeuring voor bij de Vlaamse minister.

De Luchtvaartadvieskaart kan u hier alvast raadplegen.

GD&A Advocaten volgt de ontwikkelingen omtrent de omgevingsvergunning alsook de luchtvaartadvieskaart op de voet en houdt u op de hoogte!


Auteur: Tom Vanderreydt

Meer info?
Contacteer Tom Swerts

Advocaat-Vennoot
tom.swerts@gdena-advocaten.be

Contacteer Karin Lieckens
Advocaat
karin.lieckens@gdena-advocaten.be