De vakantieperiode is weer begonnen ... Verlies het nieuwe Logiesdecreet niet uit het oog!

De vakantieperiode is weer begonnen ... Verlies het nieuwe Logiesdecreet niet uit het oog! 

3 juli 2017

Het decreet van 5 februari 2016 betreffende het toeristische logies vervangt het Logiesdecreet van 10 juli 2008. Dit decreet trad in werking op 1 april 2017 middels het besluit van 17 maart 2017 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 (BS 21 april 2017).

Het nieuwe Logiesdecreet gooit het over een heel andere boeg waarbij rekening wordt gehouden met de hedendaagse toeristische markt. Bovendien wordt de administratieve weg om een toeristisch logies te mogen uitbaten vereenvoudigd doordat de exploitatievergunning wordt vervangen door een verplichte aanmelding met vrijwillige erkenning mét of zonder comfortclassificatie.

Gewijzigd toepassingsgebied.

Een toeristisch logies wordt gedefinieerd als elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat aan één of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nachten, en dat wordt aangeboden op de toeristische markt door een exploitant of tussenpersoon (bv. verhuurkantoor, boekingskantoor, enz.).

Tijdelijke logies zoals bijvoorbeeld pop-uplogies, Airbnb en logies bij particulieren kunnen hier niet aan ontsnappen, tenzij het toeristisch logies gratis wordt aangeboden of wordt verhuurd aan familie.

Jeugdverblijven, festivalcampings, bivakplaatsen, enz. zijn nog steeds vrijgesteld van het toepassingsgebied van het Logiesdecreet. 

Een aanmelding volstaat.

Voortaan dient de exploitant of diens aangestelde van een nieuw toeristisch logies Toerisme Vlaanderen binnen 15 kalenderdagen nadat het logies op de markt wordt aangeboden op de hoogte te brengen van de uitbating. Een exploitatievergunning is niet langer vereist, zodat men onmiddellijk kan starten met exploiteren. Al dient een exploitant uiteraard wel aan de vereiste openings- en uitbatingsvoorwaarden te voldoen.

De klemtoon ligt op de kwaliteit gereguleerd op maat van het toeristisch logies.

Ook het nieuwe Logiesdecreet legt strenge basisnormen op aan het toeristisch logies ((!) gewijzigde bepalingen inzake brandveiligheid, eigendomsbewijs of bewijs van toelating om te exploiteren, voldoende staat van properheid en onderhoud, enz.).

Het toeristisch logies wordt onderworpen aan strenge (algemene en bijkomende) openings- en uitbatingsvoorwaarden gereguleerd op maat van het toeristisch logies.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kamergerelateerde logies (een inrichting met één of meer verhuureenheden of een ruimte die mogelijkheid tot verblijf biedt) en terreingerelateerde logies (een toeristisch logies in centraal beheer waar op een afgebakend terrein wordt gekampeerd of verbleven in verplaatsbare of niet verplaatsbare verblijven, of dat daarvoor bestemd of ingericht is), waaraan voorwaarden worden gekoppeld. Voldoe je aan de voorwaarden van die categorie dan mag het worden uitgebaat als toeristisch logies.

Wil men bijkomend gebruik maken van beschermde benamingen, dient er aan bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden te worden voldaan. Daarbij kunnen 7 soorten toeristische logies worden onderscheiden:

Kamergebonden logies:

1) Hotel, hotellerie, hostellerie, relais, inn, motel, pension of soortgelijke;
2) Gastenkamer, bed and breakfast, B&B of soortgelijke;
3) Vakantiewoning, vakantieappartement, vakantiestudio, vakantiebungalow, vakantiehuis, vakantievilla, vakantiechalet, vakantieflat of soortgelijke;
4) Hostel of soortgelijke;

Terreingebonden logies:

5) Camping, kampeerterrein of soortgelijke;
6) Camperterrein, camperpark, kampeerautoterrein, kampeerautopark of soortgelijke;
7) Vakantiepark of soortgelijke.

Toerisme Vlaanderen kan steeds een controle uitvoeren om na te gaan of het toeristisch logies voldoet aan de voorwaarden. Is dit niet het geval, dan riskeert de exploitant een administratieve geldboete, dewelke hoog kan oplopen. Tevens kan de onmiddellijke stopzetting van de exploitatie worden bevolen, waarbij het materiaal en materieel kan worden verzegeld en in beslag genomen.

De exploitant kan Toerisme Vlaanderen vrijwillig om een erkenning met of zonder comfortclassificatie vragen.

Toerisme Vlaanderen kan na controle van het toeristisch logies een erkenning verlenen indien de exploitant daarom heeft verzocht. Het toeristisch logies kan meerdere erkenningen verkrijgen voor de verschillende benamingen waarop het wordt aangeboden op de toeristische markt in zoverre is voldaan aan de voorwaarden vermeld in het uitvoeringsbesluit. Erkende toeristische logies krijgen een erkenningsteken.

Bijkomend kan een vrijwillige comfortclassificatie worden aangevraagd waarbij desgevallend sterren worden toegekend. De exploitant heeft dan ook de keuze om zijn comfortniveau al dan niet kenbaar te maken.

Indien een erkenning of comfortclassificatie wordt geweigerd, geschorst of ingetrokken, of de exploitant niet akkoord is met de verkregen comfortclassificatie kan beroep worden aangetekend bij de beroepscommissie voor het toeristische logies.

En wat met reeds aangemelde of vergunde toeristische logies ...?

Uiteraard werden reeds menig toeristisch logies op basis van de oude regelgeving aangemeld of vergund. Deze aanmelding of exploitatievergunning blijft automatisch geldig voor de toekomst. 

Uitbaters van een reeds vergund toeristisch logies worden binnen één jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe Logiesdecreet wel door Toerisme Vlaanderen gecontacteerd met de vraag of zij voor het toeristisch logies een erkenning willen, al dan niet met een comfortclassificatie. De uitbater heeft maximaal twee jaar om te reageren.

Toeristische logies die zijn erkend op basis van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van “Toerisme voor Allen”, moeten binnen drie jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe Logiesdecreet van 5 februari 2016 voldoen aan die bepalingen, tenzij zij waren vergund op basis van het oude Logiesdecreet.

Financiële steun met het oog op het verbeteren van het toeristisch logies.

Om vergunde of erkende toeristische logies (financieel) een duwtje in te rug te geven, kunnen voortaan premies worden toegekend om het toeristisch logies te moderniseren of uit te breiden of om een nieuw toeristisch logies te bouwen of aan te leggen. De subsidie kan worden verleend voor onder andere aankopen of werken met het oog op het verhogen van veiligheid, comfort, kind- of familievriendelijkheid, toegankelijkheid voor personen met een handicap.

De subsidie bedraagt 25% van de kostprijs van de aankopen en werken die meer dan 5.000 euro bedragen, waarbij maximaal een subsidie van 50.000 euro wordt verleend.

Kortom, het nieuwe Logiesdecreet wenst in te zetten op administratieve vereenvoudiging, maar vereist steeds kwaliteitsvolle en veilige verblijven. Bovendien beoogt men de exploitant de mogelijkheid te geven om creatief, innovatief en inspirerend te werk te gaan om een toeristisch logies aan te bieden rekening houdend met de noden van de hedendaagse toerist.

The traveler sees what he sees, the tourist sees what he has come to see. - G.K. Chesterton-

Auteur: Nathalie Mortelmans

Wenst u meer info?
Contacteer Tom Swerts

Advocaat-Vennoot
t 015/40 49 40 of tom.swerts @gdena-advocaten.be

Contacteer Nathalie Mortelmans
Advocaat
t 015/40 49 40 of nathalie.mortelmans@gdena-advocaten.be