De kortste vastenperiode ooit. Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) verrijst één dag na Aswoensdag.

De kortste vastenperiode ooit. Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) verrijst één dag na Aswoensdag. 

15 februari 2018

Zoals aangekondigd door de Vlaamse Regering geraakte het DLB  heelhuids door de “vertaalslag” tegen medio februari. Stipt op 15 februari 2018 zien de meer dan 600 artikelen het levenslicht in het Belgisch Staatsblad.  Daar komen alvast de eerste directeurs. The king is dead, long live the king.

Het DLB dat vandaag gepubliceerd werd, krijgt wat bepaalde aspecten betreft onmiddellijk handen en voeten in het werkveld. Belangrijk daarbij is de overgangsregeling om zo snel als mogelijk te komen tot een ambtelijke leiding. In één van onze vorige nieuwsbrieven presenteerden wij U onze FAQ dienaangaande. Aangezien de overgangsregeling op 25 februari 2018 in werking treedt vatten wij de uitgangspunten hiervan kort samen.

Het DLB bepaalt in artikel 162 dat in elke gemeente slechts één algemeen directeur en één financieel directeur wordt aangesteld voor zowel de gemeente als het OCMW. De directeurs vervangen de gemeentesecretaris, de secretaris van het OCMW en de financieel beheerder van de gemeente en van het OCMW. De leidinggevende ambtenaren zullen in de toekomst allen in dienst zijn van de gemeente.

Met toepassing van artikel 587 DLB oefent de algemeen directeur onmiddellijk vanaf de aanstelling de taken uit van de gemeentesecretaris en de secretaris van het OCMW. De financieel directeur oefent op zijn beurt de taken uit die zijn toevertrouwd aan de financieel beheerder van de gemeente en aan de financieel beheerder van het OCMW.

Om deze operatie vlot te laten verlopen, voorziet het DLB in een aantal overgangsmaatregelen (art. 581-590). Deze overgangsmaatregelen zullen daarbij in een aantal gevallen lopende wervingsprocedures doorkruisen. De impact hiervan moet casuïstiek beoordeeld worden.

Afhankelijk van de bestaande situatie in de gemeente en het OCMW, worden in het DLB verschillende scenario's naar voor geschoven. Onmiddellijk tastbaar wordt het met de unieke figuur van de aanstelling van rechtswege in artikel 581 DLB. Indien de ambten van gemeentesecretaris en secretaris van het OCMW (respectievelijk financieel beheerder) door dezelfde persoon worden uitgeoefend, hetzij middels dubbele aanstelling hetzij met toepassing van artikel 76, §3, 1°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 of artikel 75, §3, 1°, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt die persoon van rechtswege aangesteld als algemeen directeur (respectievelijk financieel directeur).

Indien besturen niet met deze “combi-situatie” geconfronteerd worden, moeten zij voor 1 augustus 2018 een aantal stappen zetten om tot aanstelling van nieuwe directeurs te komen. Indien men daar niet in lukt zal een waarnemend directeur moeten worden aangesteld of wordt deze functie van rechtswege waarnemend ingevuld door één van de zittende functiehouders met de meeste anciënniteit tot een definitieve beslissing van de nieuwe gemeenteraad in 2019.

De nieuwe aanstellingen kunnen er wel pas komen na het doorlopen van een ganse procedure, hetzij via aanwerving of bevordering hetzij via oproep van zittende functionarissen en een desgevallende keuze op basis van titels en verdiensten.

Behalve in het geval van de aanstelling van rechtswege, speelt steeds het primaat van de politiek. Het is de gemeenteraad die alle beslissingen met betrekking tot de aanstelling moet nemen. De raad kan de aanstelling doen zonder de decretale graden hierin te betrekken. Wel is het mogelijk en zelfs aanbevelenswaardig deze invulling van de functies te doen in overleg met de functiehouders. Dit is het uitgangspunt van het consensusmodel zoals uitgedragen door de beroepsfederaties ECG, VVOS en Vlofin, hierin geruggesteund door VVSG.

Dit traject en de daarmee samenhangende procedures zullen wellicht voorafgegaan en vergezeld worden door een ganse resem beslissingen zoals het vaststellen van een functiebeschrijving, te vervullen voorwaarden, competentievereisten, organogram, personeelsformatie, rechtspositieregeling edm. Met zoveel brood op de plank slaan lokale besturen deze vastenperiode dan ook best over.

Voor een aantal secretarissen en financieel beheerders impliceert dit beslissingsproces het abrupt afscheid van hun titulatuur, hun bevoegdheden en hun leidinggevende functie. Artikel 589 DLB omvat wel een waarborgregeling voor de decretale graden die niet aangesteld werden als algemeen of financieel directeur, maar de concrete invulling hiervan zal hier en daar wel wat voeten in de aarde hebben.

De Aswoensdag klassieker “Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris” riskeert voor een aantal topambtenaren in een bijzondere dubbele bodem te  ressorteren.

GD&A begeleidt besturen van A tot Z bij de moeilijke evenwichtsoefening om tot een organisatie-efficiënte, menselijke en maximaal rechtszekere invulling van de directeursfuncties te komen. 

Auteurs: Cies Gysen en Jonas De Wit

Meer info?
Contacteer Cies Gysen
 
Advocaat - vennoot 
t 015/40 49 40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Steven Michiels
Advocaat - vennoot 
t 015/40 49 40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be

Contacteer Jonas De Wit
Advocaat - Departementshoofd Global
t 015/40 49 40 of jonas.dewit@gdena-advocaten.be