Opgelet! Meldingsplicht voor Belgische overheidsopdrachten.

Opgelet! Meldingsplicht voor Belgische overheidsopdrachten.

2 maart 2018

Aanbesteders dienen ten laatste op 15 maart 2018 de totale waarde van alle overheidsopdrachten onder de Europese bekendmakingsdrempels door te geven aan het nationale contactpunt. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 165, §2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wat luidt als volgt:

Ҥ 2
De aanbesteders bezorgen het in artikel 163, § 2, bedoelde aanspreekpunt, uiterlijk op 15 maart 2017 en vervolgens elke drie jaar, de totale waarde van de opdrachten met een bedrag onder de drempels voor de Europese bekendmaking. De totale waarde van deze opdrachten wordt opgesplitst naargelang het gaat om opdrachten voor werken, leveringen of diensten.”

Dit artikel voorziet in de omzetting van artikel 85 van richtlijn 2014/24/EU en neemt gedeeltelijk de bepalingen van artikel 160 van het KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren over. Deze bepaling is erop gericht om de statistische verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijnen en de akkoorden op het vlak van overheidsopdrachten te kunnen nakomen.

De Europese Commissie heeft voor de rapportering van de gegevens evenwel een uitstel verleend tot 15 maart 2018.

Aanbestedende overheden dienen aldus voor deze datum de raming van de gezamenlijke totale waarde van de geplaatste overheidsopdrachten (onder de Europese drempel) voor de voorbije jaren 2015, 2016 en 2017 door te geven aan de  FOD Kanselarij van de Eerste Minister, dienst overheidsopdrachten, via www.overheidsopdrachten.belgie.be

Het verzamelen van statistische gegevens en het overmaken van een rapport is een driejaarlijks fenomeen dat in acht dient te worden genomen.

Auteur: Tessa Jordens
 
Meer info?
Contacteer Gitte Laenen

Advocaat-vennoot
t 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be