GD&A-seminarie “Nieuwe btw-regels op onroerende verhuur voor lokale besturen” op 6 september 2018

GD&A-seminarie “Nieuwe btw-regels op onroerende verhuur voor lokale besturen” op 6 september 2018

7 juni 2018

De btw-regels inzake onroerende verhuur worden vanaf 1 oktober 2018 grondig gewijzigd. Deze maatregel is ook erg belangrijk voor de lokale besturen. Als partner van de lokale besturen organiseert GD&A Advocaten daarom op 6 september 2018 een seminarie rond dit thema, specifiek toegepast op lokale besturen.

Om de concurrentiehandicap met de buurlanden weg te werken, investeringen aan te moedigen en de btw-regelgeving verder te vereenvoudigen, wordt een optionele btw-heffing ingevoerd voor de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen. De optie moet worden uitgeoefend door zowel de verhuurder als de btw-plichtige huurder. De nieuwe voorwaarden gelden enkel voor nieuwbouwprojecten, met inbegrip van fundamentele vernieuwbouw. Wordt gekozen voor dit stelsel, dan geldt een herzieningstermijn van 25 jaar. Deze maatregel geldt voor projecten die vanaf 1 oktober 2018 worden opgestart.

Daarnaast wordt ook voorzien in een verplichte btw-heffing op de kortdurende verhuur van onroerende goederen met uitzondering van onroerende goederen die worden aangewend voor bewoning en voor handelingen van sociaal-culturele aard. Deze maatregel geldt ook voor bestaande gebouwen en is vooral van toepassing op feestzalen, vergaderzalen, seminarie- en congresruimten ...

Belang voor lokale besturen

Vandaag zijn bijvoorbeeld enkel domeinconcessies in haven- en luchthavengebieden aan de btw onderworpen. Onder de nieuwe regeling kunnen mogelijks ook domeinconcessies buiten deze gebieden worden belast.

Bij concessies van openbare dienst moet vandaag telkens de beoordeling worden gemaakt of er sprake is van een passieve terbeschikkingstelling, dan wel van actieve inmenging om te bepalen of de concessievergoeding al dan niet is vrijgesteld van btw. Ook de vraag of er al dan niet sprake is van exclusief gebruik door de concessiehouder speelt hierbij een rol. De nieuwe regeling zou deze moeilijke beoordeling overbodig kunnen maken door te opteren voor een btw-plichtige terbeschikkingstelling.

Ook bij DBFM-overeenkomsten moet vandaag steeds aandacht worden besteed aan het vraagstuk op welke wijze de infrastructuur aan de overheid wordt ter beschikking gesteld. De nieuwe optiemogelijkheid zal wellicht meer mogelijkheden bieden aan private partners om de infrastructuur btw-neutraal door de overheid te laten gebruiken.

Bij de exploitatie van bedrijvencentra op basis van de Circulaire E.T.108.816 dd. 27.09.2005 dient vandaag een minimale dienstverlening te worden aangeboden. In de toekomst is deze minimale dienstverlening mogelijks niet meer noodzakelijk indien voor een btw-belaste verhuur wordt geopteerd en de gebruikers recht op aftrek genieten.

Vandaag stellen gemeenten en OCMW's infrastructuur onder btw-regime ter beschikking aan hun AGB's, OCMW-verenigingen, VZW's, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ... door gebruik te maken van erfpachten, onroerende leasing ... In de toekomst zal dit wellicht ook kunnen door onroerende verhuur waarbij voor de btw-plicht wordt geopteerd.

Tot slot maakt deze maatregel ook de terbeschikkingstelling van feestzalen, vergaderzalen, seminarie- en congresruimten ... belastbaar zonder dat moet worden nagegaan of er voldoende bijhorende horeca- en andere diensten worden geleverd.

Het onderwerpen van huurovereenkomsten aan de btw is voor de verhuurder zeer interessant vermits hierdoor ook de btw op de bouwkost, verbouwingen ... aftrekbaar wordt.

Dit seminarie biedt een antwoord op volgende vragen:

Welke opportuniteiten of valkuilen kunnen de nieuwe regels voor mijn bestuur betekenen?

Kan de optionele verhuur worden toegepast binnen PPS-projecten?

Vanaf wanneer kan de optieregeling worden toegepast?

Is drankverkoop samen met zaalverhuur nog noodzakelijk?

Moeten retributiereglementen worden aangepast?

Is de exploitatie binnen het AGB nog zinvol?

Moeten we als bedrijvencentrum nog de minimale diensten uit de circulaire leveren?

enz.

Voor wie

Het seminarie is hoofdzakelijk gericht op medewerkers van gemeentelijke diensten financiën, leden van het MAT, personeelsleden van AGB's,...

Waar en wanneer:

6 september 2018
Kantoor GD&A Advocaten Lokeren
Stationsplein 10
9160 Lokeren

Het seminarie start om 13u30 (onthaal vanaf 12:30u met broodjeslunch) en eindigt om 16:30u.

Sprekers

Mr. Steven Michiels, advocaat-vennoot GD&A Advocaten
Mr. Nathalie Wouters, departementshoofd fiscaal recht GD&A Advocaten
Mr. Andrej Kurliuk, advocaat GD&A Advocaten

Inschrijven

Inschrijven kan per e-mail naar studiedagen@gdena-advocaten.be .

Prijs

Deelname kost 90 EUR incl. btw per persoon, te betalen bij ontvangst van de factuur. Bestelbon a.u.b. mailen naar studiedagen@gdena-advocaten.be

Meer info?

Contacteer Steven Michiels
Advocaat-vennoot
Tel 015/40 49 40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be

Contacteer Nathalie Wouters
Departementshoofd fiscaal recht GD&A Advocaten
Tel 015/40 49 40 of nathalie.wouters@gdena-advocaten.be