18 oktober 2018 is “D-day”. Digitaliseringsverplichting voor Europese opdrachten - e-Tendering all the way

18 oktober 2018 is “D-day”. Digitaliseringsverplichting voor Europese opdrachten - e-Tendering all the way

18 oktober 2018

Het gebruik van het elektronisch indieningsplatform is vanaf donderdag 18 oktober 2018 verplicht voor de plaatsing van overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde de drempelbedragen voor Europese bekendmaking overschrijden.
Ook het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) kan enkel nog elektronisch ingediend worden.

Vandaag wordt er een nieuwe stap gezet op het vlak van de digitalisering binnen de overheidsopdrachtenmaterie. Alle communicatie en informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van de offertes, in alle fasen van de plaatsingsprocedure moet vanaf heden plaatsvinden met behulp van elektronische communicatiemiddelen. Het gaat daarbij ook om prijsbevragingen en vragen tot verduidelijking of aanvulling.

In 2020 wordt deze verplichting verder veralgemeend naar de opdrachten onder de Europese drempels.

Voor de indiening en ontvangst van offertes dient aldus verplicht gebruik te worden gemaakt van een elektronisch platform. De overgangsperiode (zoals vastgelegd in artikel 128 KB Plaatsing 2017), waarin onder meer het indienen van papieren offertes in het kader van Europese opdrachten nog werd getolereerd, is heden officieel verstreken. De aanbesteders die nog niet zouden beschikken over een toegang tot een dergelijk platform, kunnen gebruik maken van het e-Tendering platform van de FOD BOSA (DG Federale Accountant en Procurement). Het platform vindt u op https://my.publicprocurement.be.

Vergeet niet dat ook het Uniform Europees Aanbestedingsdocument enkel nog op elektronische wijze ingediend mag worden (via pdf en/of xml) - de deadline daartoe was echter reeds bepaald op 18 april 2018.

2018 - het begin van een nieuw tijdperk van administratieve vereenvoudiging bij overheidsopdrachten? Dat is nog maar de vraag ...

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen

Advocaat-vennoot
t 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be